FrameworkContentElement.OverridesDefaultStyle Özellik

Tanım

Bu öğenin tema stillerinden stil özellikleri içerip içermediğini gösteren bir değer alır veya ayarlar.Gets or sets a value indicating whether this element incorporates style properties from theme styles.

public:
 property bool OverridesDefaultStyle { bool get(); void set(bool value); };
public bool OverridesDefaultStyle { get; set; }
member this.OverridesDefaultStyle : bool with get, set
Public Property OverridesDefaultStyle As Boolean

Özellik Değeri

Boolean

true Bu öğe Tema stili özellikleri kullanmıyorsa; tüm stil kaynaklı özellikler yerel uygulama stillerinden gelir ve Tema stili özellikleri uygulanmaz.true if this element does not use theme style properties; all style-originating properties come from local application styles, and theme style properties do not apply. false Uygulama stilleri ilk olarak uygulanacaksa, uygulama stillerinde özellikle ayarlanmamış olan özellikler için Tema stilleri uygulanır.false if application styles apply first, and then theme styles apply for properties that were not specifically set in application styles.

Açıklamalar

Bu özelliğin en yaygın kullanımı, temalı bir stil sağlayan bir stilin ayarlayıcısı içindeki dolaylı bir kullanımdır.The most common usage of this property is an indirect usage within the setter of a style that is supplying a themed style.

Bağımlılık Özelliği BilgileriDependency Property Information

Tanımlayıcı alanıIdentifier field OverridesDefaultStyleProperty
Meta veri özellikleri olarak ayarlandı trueMetadata properties set to true AffectsMeasure

Şunlara uygulanır

Ayrıca bkz.