FrameworkContentElement.RemoveLogicalChild(Object) Yöntem

Tanım

Bu öğenin mantıksal ağacından belirtilen öğeyi kaldırır.Removes the specified element from the logical tree for this element.

protected public:
 void RemoveLogicalChild(System::Object ^ child);
protected internal void RemoveLogicalChild (object child);
member this.RemoveLogicalChild : obj -> unit
Protected Friend Sub RemoveLogicalChild (child As Object)

Parametreler

child
Object

Kaldırılacak öğe.The element to remove.

Açıklamalar

Bu API, genellikle alt koleksiyonlar için destek eklenirken sınıf türetmeyle ilgili senaryolar için uygundur.This API is mainly relevant for class deriving scenarios, when adding support for child collections.

Çoğu FrameworkContentElement türetilmiş sınıf, kapsamaktan sorumlu olan ayrılmış koleksiyonları sunar (örneğin, sınıfında Inlines ; sınıfında Span Blocks Section ).Most FrameworkContentElement derived classes expose dedicated collections that are responsible for containment (for example, Inlines on the Span class; Blocks on the Section class). Bu tür sınıflardan türeterek, genellikle mantıksal ağacı doğrudan işleme gereksinimlerinden kaçınabilirsiniz.Deriving from such classes typically can avoid any need to manipulate the logical tree directly.

Şunlara uygulanır

Ayrıca bkz.