FrameworkContentElement.IQueryAmbient.IsAmbientPropertyAvailable(String) Yöntem

Tanım

Bu üyenin bir açıklaması için, bkz IsAmbientPropertyAvailable(String) . yöntemi.For a description of this member, see the IsAmbientPropertyAvailable(String) method.

 virtual bool System.Windows.Markup.IQueryAmbient.IsAmbientPropertyAvailable(System::String ^ propertyName) = System::Windows::Markup::IQueryAmbient::IsAmbientPropertyAvailable;
bool IQueryAmbient.IsAmbientPropertyAvailable (string propertyName);
abstract member System.Windows.Markup.IQueryAmbient.IsAmbientPropertyAvailable : string -> bool
override this.System.Windows.Markup.IQueryAmbient.IsAmbientPropertyAvailable : string -> bool
Function IsAmbientPropertyAvailable (propertyName As String) As Boolean Implements IQueryAmbient.IsAmbientPropertyAvailable

Parametreler

propertyName
String

İstenen çevresel özelliğin adı.The name of the requested ambient property.

Döndürülenler

Boolean

true varsa propertyName ; Aksi takdirde, false .true if propertyName is available; otherwise, false.

Uygulamalar

Açıklamalar

Bu üye, açık bir arabirim üyesi uygulamasıdır.This member is an explicit interface member implementation. Bu, yalnızca FrameworkContentElement örnek bir arabirime yayınlandığınızda kullanılabilir IQueryAmbient .It can be used only when the FrameworkContentElement instance is cast to an IQueryAmbient interface.

Şunlara uygulanır