FrameworkContentElement.ToolTip Özellik

Tanım

İçindeki bu öğe için görüntülenen araç ipucu nesnesini alır veya ayarlar kullanıcı arabirimi (UI)user interface (UI) .Gets or sets the tool-tip object that is displayed for this element in the kullanıcı arabirimi (UI)user interface (UI).

public:
 property System::Object ^ ToolTip { System::Object ^ get(); void set(System::Object ^ value); };
[System.ComponentModel.Bindable(true)]
public object ToolTip { get; set; }
[<System.ComponentModel.Bindable(true)>]
member this.ToolTip : obj with get, set
Public Property ToolTip As Object

Özellik Değeri

Object

Araç ipucu nesnesi.The tooltip object.

Öznitelikler

Örnekler

Aşağıdaki örnek, ToolTip özelliğinin değerini doğrudan bir dizeye ayarlar.The following example sets the value of the ToolTip property directly to a string.

// Alias the working TableRowGroup for ease in referencing.
TableRowGroup trg = tbl.RowGroups[0];
trg.Rows[0].Background = Brushes.CornflowerBlue;
trg.Rows[1].FontSize = 24;
trg.Rows[2].ToolTip = "This row's tooltip";
' Alias the working TableRowGroup for ease in referencing.
Dim trg As TableRowGroup = tbl.RowGroups(0)
trg.Rows(0).Background = Brushes.CornflowerBlue
trg.Rows(1).FontSize = 24
trg.Rows(2).ToolTip = "This row's tooltip"

Açıklamalar

Bu özelliğin değeri tür ise, bu, ToolTip içinde kullanılacak araç ipucu olur Kullanıcı arabirimiUI .If the value of this property is of type ToolTip, then that is the tool-tip that will be used in the Kullanıcı arabirimiUI. Değer herhangi bir diğer tür ise, bu değer content ToolTip sistem tarafından belirtilen (oluşturulan) içerik olarak kullanılacaktır.If the value is of any other type, then that value will be used as the content for a ToolTip provided (constructed) by the system. Daha fazla bilgi için bkz. ToolTipService.For more information see ToolTipService. Hizmet sınıfı, bir araç ipucunu daha fazla özelleştirmek için kullanılabilecek iliştirilmiş özellikleri sağlar.The service class provides attached properties that can be used to further customize a tool-tip.

XAML Öznitelik KullanımıXAML Attribute Usage

<object ToolTip="toolTipContent"/> 

XAML Özellik Öğesi KullanımıXAML Property Element Usage

<object> 
 <object.ToolTip> 
  <ToolTip .../> 
 </object.ToolTip> 
</object> 

-veya--or-

<object> 
 <object.ToolTip> 
  toolTipObjectContent 
 </object.ToolTip> 
</object> 

XAML DeğerleriXAML Values

toolTipContenttoolTipContent
İçin görüntü metni haline gelen bir dize ToolTip .A string that becomes the display text for the ToolTip.

toolTipObjectContenttoolTipObjectContent
İçin içerik olarak kullanılması gereken nesne öğesi formunda sunulan bazı nesneler FrameworkContentElement .Some object, provided in object element form, that should be used as the content for the FrameworkContentElement. Genellikle bu, FrameworkElement ToolTip sonunda birleştirme içindeki metin içeriğini içeren, için Düzen birleştirme oluşturan bir veya başka bir öğe olabilir.Typically this would be a FrameworkElement or some other element that creates layout compositing for the ToolTip, eventually containing text content within the compositing. Bu kullanımda, ToolTip öğe ayrıştırılmamış olarak oluşturulur XAMLXAML ve toolTipObjectContent içeriği özelliği olarak ayarlanır ContentControl.Content .In this usage, the ToolTip element is created implicitly from the parsed XAMLXAML, and the toolTipObjectContent content is set as its ContentControl.Content property.

<ToolTip .../><ToolTip .../>
Bkz. ToolTip.See ToolTip.

Bağımlılık Özelliği BilgileriDependency Property Information

Tanımlayıcı alanıIdentifier field ToolTipProperty
Meta veri özellikleri olarak ayarlandı trueMetadata properties set to true YokNone

Şunlara uygulanır