FrameworkElement.FindName(String) Yöntem

Tanım

Belirtilen tanımlayıcı adına sahip bir öğe bulur.Finds an element that has the provided identifier name.

public:
 System::Object ^ FindName(System::String ^ name);
public object FindName (string name);
member this.FindName : string -> obj
Public Function FindName (name As String) As Object

Parametreler

name
String

İstenen öğenin adı.The name of the requested element.

Döndürülenler

Object

İstenen öğe.The requested element. nullEşleşen bir öğe bulunmazsa bu olabilir.This can be null if no matching element was found.

Açıklamalar

Öğesinde alt öğeler varsa, bu alt öğelerin tümü, istenen adlandırılmış öğe için özyinelemeli olarak aranır.If the element has child elements, these child elements are all searched recursively for the requested named element.

FindName geçerli öğenin namescope içinde çalışır.FindName operates within the current element's namescope. Ayrıntılar için bkz. WPF xaml namescopes.For details, see WPF XAML Namescopes.

Şunlara uygulanır

Ayrıca bkz.