FrameworkElementFactory.IsSealed Özellik

Tanım

Bu nesnenin sabit bir durumda olup olmadığını gösteren bir değer alır.Gets a value that indicates whether this object is in an immutable state.

public:
 property bool IsSealed { bool get(); };
public bool IsSealed { get; }
member this.IsSealed : bool
Public ReadOnly Property IsSealed As Boolean

Özellik Değeri

Boolean

true Bu nesne sabit bir durumdaysa; Aksi takdirde, false .true if this object is in an immutable state; otherwise, false.

Şunlara uygulanır