Freezable.GetCurrentValueAsFrozenCore(Freezable) Yöntem

Tanım

Geçerli örneği belirtilen Freezabledondurulmuş bir kopyası yapar.Makes the current instance a frozen clone of the specified Freezable. Nesne animasyonlu bağımlılık özelliklerine sahipse, geçerli animasyon değerleri kopyalanır.If the object has animated dependency properties, their current animated values are copied.

protected:
 virtual void GetCurrentValueAsFrozenCore(System::Windows::Freezable ^ sourceFreezable);
protected virtual void GetCurrentValueAsFrozenCore (System.Windows.Freezable sourceFreezable);
abstract member GetCurrentValueAsFrozenCore : System.Windows.Freezable -> unit
override this.GetCurrentValueAsFrozenCore : System.Windows.Freezable -> unit
Protected Overridable Sub GetCurrentValueAsFrozenCore (sourceFreezable As Freezable)

Parametreler

sourceFreezable
Freezable

Kopyalanacak ve dondurmaya Freezable.The Freezable to copy and freeze.

Açıklamalar

Bu yöntem GetCurrentValueAsFrozen yöntemi tarafından çağrılır ve bu yöntemi geçersiz kılırken temel uygulama çağırılırken, doğrudan kodunuzun içinden çağrılmamalıdır.This method is called by the GetCurrentValueAsFrozen method and should not be called directly from your code, except when calling the base implementation while overriding this method. Geçerli nesnenin dondurulmuş bir kopyasını oluşturmak için, bu yöntemi doğrudan çağırmak yerine GetCurrentValueAsFrozen çağırın.To create a frozen copy of the current object, call GetCurrentValueAsFrozen instead of calling this method directly.

Devralanlara Notlar

Freezabletürettiğinizde, bu yöntemi geçersiz kılmanız gerekebilir.If you derive from Freezable, you may need to override this method. Geçersiz kılmanın nedenleri şunlardır:Reasons to override include the following: -Türetilmiş sınıfınız, bağımlılık özellikleri aracılığıyla gösterilmeyen verilere sahiptir.- Your derived class has data that is not exposed via dependency properties.

-Türetilmiş sınıfınız yalnızca CreateInstanceCore()geçersiz kılarak gerçekleştirilebilecek ek başlatma işleri gerçekleştirmelidir.- Your derived class must perform extra initialization work that cannot be accomplished by simply overriding CreateInstanceCore(). Örneğin, türetilmiş sınıfınız ISupportInitializeuygularsa bu geçerlidir.For example, this applies if your derived class implements ISupportInitialize.

Tüm verilerini bağımlılık özelliklerinde depolayan ve ek başlatma işi gerçekleştirmesi gerekmeyen sınıfların GetCurrentValueAsFrozenCore(Freezable)geçersiz kılması gerekmez.Classes that store all their data in dependency properties and that do not need to perform extra initialization work do not need to override GetCurrentValueAsFrozenCore(Freezable).

Tüm uygulamaların bu yöntemin temel uygulamasını çağırması önemlidir.It is essential that all implementations call the base implementation of this method. Uygulamalar yalnızca varsayılan uygulama tarafından gerçekleştirilmeyen işleri gerçekleştirmelidir.Implementations should only perform work that is not performed by the default implementation. Varsayılan uygulama, CreateInstance() yöntemini kullanarak yeni bir Freezable oluşturur ve diğer tüm yazılabilir, yerel olarak ayarlanan tüm diğer ayarlar için dondurulmamış Freezable nesneleri ve yüzeysel kopyaların derin kopyalarını sağlar.The default implementation creates a new Freezable using the CreateInstance() method and makes deep copies of unfrozen freezables and shallow copies of all other writable, locally set properties it contains. Nesnede veriye bağımlı bağımlılık özellikleri varsa, veri bağlamaları kopyalanır ancak artık çözümlenmeyebilir; veri bağlantılı nesneleri kopyalama hakkında daha fazla bilgi için bkz. Freezable nesnelerine genel bakış.If the object has data-bound dependency properties, the data bindings are copied but might no longer resolve; for more information about cloning data-bound objects, see Freezable Objects Overview. Nesnenin animasyonlu bağımlılık özellikleri varsa, bu özelliklerin geçerli animasyon değeri kopyalanır, ancak animasyonlar değildir.If the object has animated dependency properties, the current animated value of those properties is copied, but the animations are not.

Bir Freezable içindeki salt okuma bağımlılığı özellikleri, bu varsayılan uygulama tarafından kopyalanmaz.Read-only dependency properties within a Freezable are not copied by this default implementation.

Bu yöntemi geçersiz kılarsınız, temel uygulamayı çağırmanız gerekir.If you do override this method, you must call the base implementation.

Değerler kopyalanırken Freeze() gerekmez.You do not need to Freeze() values as they are copied. Sonuç, döndürülmeden önce GetAsFrozen() tarafından dondurulur.The result is frozen by GetAsFrozen() before being returned.

Şunlara uygulanır

Ayrıca bkz.