GridLength.IsAbsolute Özellik

Tanım

Değerinin GridLength piksel cinsinden ifade edilen bir değer içerip içermediğini gösteren bir değer alır.Gets a value that indicates whether the GridLength holds a value that is expressed in pixels.

public:
 property bool IsAbsolute { bool get(); };
public bool IsAbsolute { get; }
member this.IsAbsolute : bool
Public ReadOnly Property IsAbsolute As Boolean

Özellik Değeri

Boolean

trueGridUnitTypeözelliği ise Pixel , aksi durumda, false .true if the GridUnitType property is Pixel; otherwise, false.

Şunlara uygulanır

Ayrıca bkz.