IInputElement.IsKeyboardFocused Özellik

Tanım

Bu öğenin klavye odağına sahip olup olmadığını gösteren bir değer alır.Gets a value that indicates whether this element has keyboard focus.

public:
 property bool IsKeyboardFocused { bool get(); };
public bool IsKeyboardFocused { get; }
member this.IsKeyboardFocused : bool
Public ReadOnly Property IsKeyboardFocused As Boolean

Özellik Değeri

Boolean

trueBu öğenin klavye odağı varsa; Aksi takdirde, false .true if this element has keyboard focus; otherwise, false.

Açıklamalar

Bu arabirim, genel uygulama için tasarlanmamıştır.This interface is not intended for public implementation. Daha fazla bilgi için bkz IInputElement . arabirim için açıklamalar.For more information, see remarks for the IInputElement interface.

Çekirdek içindeki mevcut uygulamalar Windows Presentation Foundation (WPF)Windows Presentation Foundation (WPF) (bkz ContentElement.IsKeyboardFocused . ve UIElement.IsKeyboardFocused ) bu özelliği bir bağımlılık özelliği olarak oluşturun.Existing implementations in the Windows Presentation Foundation (WPF)Windows Presentation Foundation (WPF) core (see ContentElement.IsKeyboardFocused and UIElement.IsKeyboardFocused) establish this property as a dependency property.

Şunlara uygulanır

Ayrıca bkz.