IInputElement.IsStylusCaptured Özellik

Tanım

Ekran kalemi 'nin bu öğeye yakalanıp yakalanmadığını gösteren bir değer alır.Gets a value that indicates whether the stylus is captured to this element.

public:
 property bool IsStylusCaptured { bool get(); };
public bool IsStylusCaptured { get; }
member this.IsStylusCaptured : bool
Public ReadOnly Property IsStylusCaptured As Boolean

Özellik Değeri

Boolean

true öğesinde Stilus Capture varsa; Aksi takdirde, false .true if the element has stylus capture; otherwise, false.

Açıklamalar

Bu arabirim, genel uygulama için tasarlanmamıştır.This interface is not intended for public implementation. Daha fazla bilgi için bkz IInputElement . arabirim için açıklamalar.For more information, see remarks for the IInputElement interface.

Windows Presentation Foundation (WPF) Core 'daki mevcut uygulamalar (bkz ContentElement.IsStylusCaptured . ve UIElement.IsStylusCaptured ) bu özelliği bir bağımlılık özelliği olarak oluşturun.Existing implementations in the Windows Presentation Foundation (WPF) core (see ContentElement.IsStylusCaptured and UIElement.IsStylusCaptured) establish this property as a dependency property.

Şunlara uygulanır

Ayrıca bkz.