DrawingAttributes.ContainsPropertyData(Guid) Yöntem

Tanım

Belirtilen özellik veri tanımlayıcısının nesne içinde olup olmadığını gösteren bir değer döndürür DrawingAttributes .Returns a value that indicates whether the specified property data identifier is in the DrawingAttributes object.

public:
 bool ContainsPropertyData(Guid propertyDataId);
public bool ContainsPropertyData (Guid propertyDataId);
member this.ContainsPropertyData : Guid -> bool
Public Function ContainsPropertyData (propertyDataId As Guid) As Boolean

Parametreler

propertyDataId
Guid

GuidNesnesini bulmak için DrawingAttributes .The Guid to locate in the DrawingAttributes object .

Döndürülenler

Boolean

true Belirtilen özellik veri tanımlayıcısı DrawingAttributes nesnese; Aksi durumda, false .true if the specified property data identifier is in the DrawingAttributes object; otherwise, false.

Örnekler

Aşağıdaki örnek nesnesinden özel bir özelliğin nasıl ekleneceğini ve alınacağını gösterir DrawingAttributes .The following example demonstrates how to add and retrieve a custom property from the DrawingAttributes object. Örnek, nesnenin bir kalem mi yoksa bir vurgulayıcı mi olduğunu gösteren bir özellik ekler DrawingAttributes .The example adds a property that indicates whether the DrawingAttributes object is a pen or a highlighter. ChangeColors_ClickOlay işleyicisi, ile öğesine eklenen tüm konturları yeni bir renge değiştirir InkCanvas DrawingAttributes inkDA .The ChangeColors_Click event handler changes all the strokes that were put on the InkCanvas with a DrawingAttributes called inkDA to a new color. Bu örnek, adlı bir adlandırılmış olduğunu InkCanvas inkCanvas1 ve adında iki nesne olduğunu varsayar DrawingAttributes inkDA ve highlighterDA.This example assumes that there is an InkCanvas named inkCanvas1, and that there are two DrawingAttributes objects named inkDA, and highlighterDA.

Guid purposeGuid = new Guid("12345678-9012-3456-7890-123456789012");
string penValue = "pen";
string highlighterValue = "highlighter";

// Add a property to each DrawingAttributes object to 
// specify its use.
private void AssignDrawingAttributesInstrument()
{
  inkDA.AddPropertyData(purposeGuid, penValue);
  highlighterDA.AddPropertyData(purposeGuid, highlighterValue);
}

// Change the color of the ink that on the InkCanvas that used the pen.
void ChangeColors_Click(Object sender, RoutedEventArgs e)
{
  foreach (Stroke s in inkCanvas1.Strokes)
  {
    if (s.DrawingAttributes.ContainsPropertyData(purposeGuid))
    {
      object data = s.DrawingAttributes.GetPropertyData(purposeGuid);

      if ((data is string) && ((string)data == penValue))
      {
        s.DrawingAttributes.Color = Colors.Black;
      }
    }
  }
}
Private purposeGuid As New Guid("12345678-9012-3456-7890-123456789012")
Private penValue As String = "pen"
Private highlighterValue As String = "highlighter"

' Add a property to each DrawingAttributes object to 
' specify its use.
Private Sub AssignDrawingAttributesInstrument()

  inkDA.AddPropertyData(purposeGuid, penValue)
  highlighterDA.AddPropertyData(purposeGuid, highlighterValue)

End Sub

' Change the color of the ink that on the InkCanvas that used the pen.
Private Sub ChangeColors_Click(ByVal sender As [Object], _
    ByVal e As RoutedEventArgs)

  Dim s As Stroke

  For Each s In inkCanvas1.Strokes
    If s.DrawingAttributes.ContainsPropertyData(purposeGuid) Then

      Dim data As Object = s.DrawingAttributes.GetPropertyData(purposeGuid)

      If TypeOf data Is String AndAlso CStr(data) = penValue Then
        s.DrawingAttributes.Color = Colors.Black
      End If

    End If
  Next s

End Sub

Şunlara uygulanır