DrawingAttributes.GetPropertyDataIds Yöntem

Tanım

İle ilişkili herhangi bir özel özellik için GUID 'Leri döndürür StrokeCollection .Returns the GUIDs of any custom properties associated with the StrokeCollection.

public:
 cli::array <Guid> ^ GetPropertyDataIds();
public Guid[] GetPropertyDataIds ();
member this.GetPropertyDataIds : unit -> Guid[]
Public Function GetPropertyDataIds () As Guid()

Döndürülenler

Guid[]

GuidÖzellik veri tanımlayıcılarını temsil eden bir tür dizisi.An array of type Guid that represents the property data identifiers.

Örnekler

Aşağıdaki örnek, nesnesinden Özellik veri tanımlayıcılarının nasıl alınacağını gösterir DrawingAttributes .The following example demonstrates how to get the property data identifiers from the DrawingAttributes object. Bu örnek DrawingAttributes , çağrılan tarafından inkDA bildirildiği varsayılır.This example assumes that a DrawingAttributes called inkDA has been declared.

Guid[] propertyIDs = inkDA.GetPropertyDataIds();
Dim propertyIds() As Guid
propertyIds = inkDA.GetPropertyDataIds()

Açıklamalar

Sınıfının yerleşik özelliklerinin GUID 'Leri DrawingAttributes DrawingAttributeIds sınıfınlardır.The GUIDs for the built-in properties of the DrawingAttributes class are in the DrawingAttributeIds class.

Şunlara uygulanır

Ayrıca bkz.