Stroke.DrawingAttributes Özellik

Tanım

Nesnesi için alır veya ayarlar DrawingAttributes Stroke .Gets or sets the DrawingAttributes for the Stroke object.

public:
 property System::Windows::Ink::DrawingAttributes ^ DrawingAttributes { System::Windows::Ink::DrawingAttributes ^ get(); void set(System::Windows::Ink::DrawingAttributes ^ value); };
public System.Windows.Ink.DrawingAttributes DrawingAttributes { get; set; }
member this.DrawingAttributes : System.Windows.Ink.DrawingAttributes with get, set
Public Property DrawingAttributes As DrawingAttributes

Özellik Değeri

DrawingAttributes

Özel durumlar

Küme değeri null .The set value is null.

Örnekler

Aşağıdaki örnek, DrawingAttributes bir konturu yeşil hale getirmek için ' i ayarlar.The following example sets the DrawingAttributes to make a stroke green.

// Make the new stroke green.
myNewStroke.DrawingAttributes.Color = Colors.Green;
' Make the new stroke green.
myNewStroke.DrawingAttributes.Color = Colors.Green

Açıklamalar

Renk ve genişlik gibi bu öznitelikler, Stroke Çizim sırasında nesnesine uygulanır.These attributes, such as color and width, are applied to the Stroke object as it is drawn.

Değiştirme DrawingAttributes DrawingAttributesChanged olayın tetiklenmesine neden olur.Changing DrawingAttributes causes the DrawingAttributesChanged event to fire.

Şunlara uygulanır

Ayrıca bkz.