CommandBindingCollection Sınıf

Tanım

Bir nesne koleksiyonunu temsil eder CommandBinding .Represents a collection of CommandBinding objects.

public ref class CommandBindingCollection sealed : System::Collections::IList
public sealed class CommandBindingCollection : System.Collections.IList
type CommandBindingCollection = class
  interface ICollection
  interface IEnumerable
  interface IList
type CommandBindingCollection = class
  interface IList
  interface ICollection
  interface IEnumerable
Public NotInheritable Class CommandBindingCollection
Implements IList
Devralma
CommandBindingCollection
Uygulamalar

Örnekler

Aşağıdaki örnek bir oluşturur CommandBinding ve ' a ekler CommandBindingCollection Window .The following example creates a CommandBinding and adds it to the CommandBindingCollection of a Window.

<Window x:Class="SDKSamples.Window1"
  xmlns="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml/presentation"
  xmlns:x="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml"
  xmlns:custom="clr-namespace:SDKSamples"
  Height="600" Width="800"
  >
 <Window.CommandBindings>
  <CommandBinding Command="{x:Static custom:Window1.CustomRoutedCommand}"
          Executed="ExecutedCustomCommand"
          CanExecute="CanExecuteCustomCommand" />
 </Window.CommandBindings>
CommandBinding customCommandBinding = new CommandBinding(
  CustomRoutedCommand, ExecutedCustomCommand, CanExecuteCustomCommand);

// attach CommandBinding to root window
this.CommandBindings.Add(customCommandBinding);
Dim customCommandBinding As New CommandBinding(CustomRoutedCommand, AddressOf ExecutedCustomCommand, AddressOf CanExecuteCustomCommand)

' attach CommandBinding to root window
Me.CommandBindings.Add(customCommandBinding)

Açıklamalar

Öğesinden türetilen tüm nesneler UIElement CommandBindingCollection adlandırılmış bir ada sahipAll objects which derive from UIElement have a CommandBindingCollection named

CommandBindings.CommandBindings.

Oluşturucular

CommandBindingCollection()

CommandBindingCollection sınıfının yeni bir örneğini başlatır.Initializes a new instance of the CommandBindingCollection class.

CommandBindingCollection(IList)

CommandBindingCollectionBelirtilen öğeleri kullanarak sınıfının yeni bir örneğini başlatır IList .Initializes a new instance of the CommandBindingCollection class using the items in the specified IList.

Özellikler

Count

Bu öğe sayısını alır CommandBinding CommandBindingCollection .Gets the number of CommandBinding items in this CommandBindingCollection.

IsFixedSize

Bunun sabit boyutta olup olmadığını gösteren bir değer alır CommandBindingCollection .Gets a value indicating whether this CommandBindingCollection has a fixed size.

IsReadOnly

Bu değerin salt okunurdur olduğunu gösteren bir değer alır CommandBindingCollection .Gets a value indicating whether this CommandBindingCollection is read-only.

IsSynchronized

Buna erişimin CommandBindingCollection eşitlenip eşitlenmediğini (iş parçacığı açısından güvenli) gösteren bir değer alır.Gets a value indicating whether access to this CommandBindingCollection is synchronized (thread-safe).

Item[Int32]

Belirtilen dizindeki öğesini alır veya ayarlar CommandBinding .Gets or sets the CommandBinding at the specified index.

SyncRoot

Erişimini eşitlemede kullanılabilecek bir nesne alır CommandBindingCollection .Gets an object that can be used to synchronize access to the CommandBindingCollection.

Yöntemler

Add(CommandBinding)

Belirtilen öğesine ekler CommandBinding CommandBindingCollection .Adds the specified CommandBinding to this CommandBindingCollection.

AddRange(ICollection)

Belirtilen öğelerini ICollection bunun sonuna ekler CommandBindingCollection .Adds the items of the specified ICollection to the end of this CommandBindingCollection.

Clear()

Tüm öğeleri bu öğeden kaldırır CommandBindingCollection .Removes all items from this CommandBindingCollection.

Contains(CommandBinding)

Belirtilen bunun içinde olup olmadığını belirler CommandBinding CommandBindingCollection .Determines whether the specified CommandBinding is in this CommandBindingCollection.

CopyTo(CommandBinding[], Int32)

İçindeki tüm öğeleri, CommandBindingCollection hedef dizinin belirtilen dizininden başlayarak belirtilen tek boyutlu diziye kopyalar.Copies all of the items in the CommandBindingCollection to the specified one-dimensional array, starting at the specified index of the target array.

Equals(Object)

Belirtilen nesnenin geçerli nesneye eşit olup olmadığını belirler.Determines whether the specified object is equal to the current object.

(Devralındığı yer: Object)
GetEnumerator()

Bu ile yinelenen bir Numaralandırıcı alır CommandBindingCollection .Gets an enumerator that iterates through this CommandBindingCollection.

GetHashCode()

Varsayılan karma işlevi olarak işlev görür.Serves as the default hash function.

(Devralındığı yer: Object)
GetType()

TypeGeçerli örneği alır.Gets the Type of the current instance.

(Devralındığı yer: Object)
IndexOf(CommandBinding)

Bu öğesinde belirtilen ilk oluşumunu arar CommandBinding CommandBindingCollection .Searches for the first occurrence of the specified CommandBinding in this CommandBindingCollection.

Insert(Int32, CommandBinding)

Belirtilen dizinde belirtilen CommandBinding dizine ekler CommandBindingCollection .Inserts the specified CommandBinding into this CommandBindingCollection at the specified index.

MemberwiseClone()

Geçerli bir basit kopyasını oluşturur Object .Creates a shallow copy of the current Object.

(Devralındığı yer: Object)
Remove(CommandBinding)

Belirtilen ilk oluşumunu CommandBinding Bu öğesinden kaldırır CommandBindingCollection .Removes the first occurrence of the specified CommandBinding from this CommandBindingCollection.

RemoveAt(Int32)

Belirtilen dizininde belirtilen CommandBinding dizini kaldırır CommandBindingCollection .Removes the specified CommandBinding at the specified index of this CommandBindingCollection.

ToString()

Geçerli nesneyi temsil eden dizeyi döndürür.Returns a string that represents the current object.

(Devralındığı yer: Object)

Belirtik Arabirim Kullanımları

ICollection.CopyTo(Array, Int32)

Bu üyenin açıklaması için bkz CopyTo(Array, Int32) ..For a description of this member, see CopyTo(Array, Int32).

IList.Add(Object)

Bu üyenin açıklaması için bkz Add(Object) ..For a description of this member, see Add(Object).

IList.Contains(Object)

Bu üyenin açıklaması için bkz Contains(Object) ..For a description of this member, see Contains(Object).

IList.IndexOf(Object)

Bu üyenin açıklaması için bkz IndexOf(Object) ..For a description of this member, see IndexOf(Object).

IList.Insert(Int32, Object)

Bu üyenin açıklaması için bkz Insert(Int32, Object) ..For a description of this member, see Insert(Int32, Object).

IList.Item[Int32]

Bu üyenin açıklaması için bkz Item[Int32] ..For a description of this member, see Item[Int32].

IList.Remove(Object)

Bu üyenin açıklaması için bkz Remove(Object) ..For a description of this member, see Remove(Object).

Uzantı Metotları

Cast<TResult>(IEnumerable)

Öğesinin öğelerini IEnumerable belirtilen türe yayınlar.Casts the elements of an IEnumerable to the specified type.

OfType<TResult>(IEnumerable)

Öğesinin öğelerini IEnumerable belirtilen bir türe göre filtreler.Filters the elements of an IEnumerable based on a specified type.

AsParallel(IEnumerable)

Bir sorgunun paralelleştirilmesini mümkün hale getirme.Enables parallelization of a query.

AsQueryable(IEnumerable)

Bir IEnumerable öğesine dönüştürür IQueryable .Converts an IEnumerable to an IQueryable.

Şunlara uygulanır

Ayrıca bkz.