InputBinding.GetAsFrozenCore(Freezable) Yöntem

Tanım

Örnek, Freezable temel (animasyonlu olmayan) özellik değerlerini kullanarak belirtilen öğesinin dondurulmuş bir kopyasını oluşturur.Makes the instance a frozen clone of the specified Freezable by using base (non-animated) property values.

protected:
 override void GetAsFrozenCore(System::Windows::Freezable ^ sourceFreezable);
protected override void GetAsFrozenCore (System.Windows.Freezable sourceFreezable);
abstract member GetAsFrozenCore : System.Windows.Freezable -> unit
override this.GetAsFrozenCore : System.Windows.Freezable -> unit
override this.GetAsFrozenCore : System.Windows.Freezable -> unit
Protected Overrides Sub GetAsFrozenCore (sourceFreezable As Freezable)

Parametreler

sourceFreezable
Freezable

Klonlamak için nesne.The object to clone.

Şunlara uygulanır