InputEventArgs.Device Özellik

Tanım

Bu olayı başlatan giriş cihazını alır.Gets the input device that initiated this event.

public:
 property System::Windows::Input::InputDevice ^ Device { System::Windows::Input::InputDevice ^ get(); };
public System.Windows.Input.InputDevice Device { get; }
member this.Device : System.Windows.Input.InputDevice
Public ReadOnly Property Device As InputDevice

Özellik Değeri

InputDevice

Bu olayla ilişkili giriş cihazı.The input device associated with this event.

Örnekler

KeyboardDevice

MouseDevice

Şunlara uygulanır