InputEventArgs.Timestamp Özellik

Tanım

Bu olayın gerçekleştiği saati alır.Gets the time when this event occurred.

public:
 property int Timestamp { int get(); };
public int Timestamp { get; }
member this.Timestamp : int
Public ReadOnly Property Timestamp As Integer

Özellik Değeri

Int32

Son yeniden başlatmadan bu yana geçen milisaniye sayısı.The number of milliseconds that have elapsed since the last reboot. Bu değer yaklaşık 24,9 gün sonra MaxValue (negatif) ile başlar ve yeniden başlatılır MinValue .After about 24.9 days this value reaches MaxValue and restarts at (the negative) MinValue.

Şunlara uygulanır