InputManager.Current Özellik

Tanım

InputManagerGeçerli iş parçacığıyla ilişkili olan öğesini alır.Gets the InputManager associated with the current thread.

public:
 static property System::Windows::Input::InputManager ^ Current { System::Windows::Input::InputManager ^ get(); };
public static System.Windows.Input.InputManager Current { get; }
[get: System.Security.SecurityCritical]
public static System.Windows.Input.InputManager Current { get; }
member this.Current : System.Windows.Input.InputManager
[<get: System.Security.SecurityCritical>]
member this.Current : System.Windows.Input.InputManager
Public Shared ReadOnly Property Current As InputManager

Özellik Değeri

InputManager

Giriş Yöneticisi.The input manager.

Öznitelikler

Açıklamalar

Bu sınıf, Internet bölgesinde kullanılamayacak.This class will not be available in Internet zone.

Şunlara uygulanır