KeyEventHandler Temsilci

Tanım

KeyUpVe KeyDown yönlendirilen olayları ve ilgili ekli ve önizleme olaylarını işleyecek yöntemi temsil eder.Represents the method that will handle the KeyUp and KeyDown routed events, as well as related attached and Preview events.

public delegate void KeyEventHandler(System::Object ^ sender, KeyEventArgs ^ e);
public delegate void KeyEventHandler(object sender, KeyEventArgs e);
type KeyEventHandler = delegate of obj * KeyEventArgs -> unit
Public Delegate Sub KeyEventHandler(sender As Object, e As KeyEventArgs)

Parametreler

sender
Object

Olay işleyicisinin eklendiği nesne.The object where the event handler is attached.

e
KeyEventArgs

Olay verileri.The event data.

Devralma
KeyEventHandler

Örnekler

Aşağıdaki örnek, olayla ilişkili anahtarın anahtar olup olmadığını denetler Return .The following example checks whether the key associated with the event is the Return key.

private void OnKeyDownHandler(object sender, KeyEventArgs e)
{
  if (e.Key == Key.Return)
  {
    textBlock1.Text = "You Entered: " + textBox1.Text;
  }
}
Private Sub OnKeyDownHandler(ByVal sender As Object, ByVal e As KeyEventArgs)
  If (e.Key = Key.Return) Then
    textBlock1.Text = "You Entered: " + textBox1.Text
  End If
End Sub

Açıklamalar

Bu temsilci aşağıdaki ekli olaylarla kullanılır:This delegate is used with the following attached events:

Bu temsilci, temel öğelerde aşağıdaki yönlendirilmiş olaylarla de kullanılır.This delegate is also used with the following routed events on base elements. Bu yönlendirilmiş olaylar, daha önce listelenen ekli olayları, içindeki genel öğe modeliyle daha erişilebilir hale getirmek için iletir WPFWPF .These routed events forward the previously listed attached events to make them more accessible to the general element model in WPFWPF.

Ekli olaylar ve temel öğe yönlendirilmiş olayları, olay verilerini paylaşır ve yönlendirilmiş olayların kabarcıklanma ve tünel oluşturma sürümleri de olay verilerini paylaşır.The attached events and the base element routed events share their event data, and the bubbling and tunneling versions of the routed events also share event data. Bu, olay rotasında ilerledikçe olayın işlenmiş özelliklerini etkileyebilir.This can affect the handled characteristics of the event as it travels the event route. Ayrıntılar için bkz. girişe genel bakış.For details, see Input Overview.

Uzantı Metotları

GetMethodInfo(Delegate)

Belirtilen temsilci tarafından temsil edilen yöntemi temsil eden bir nesne alır.Gets an object that represents the method represented by the specified delegate.

Şunlara uygulanır

Ayrıca bkz.