Mouse.MouseWheel İliştirilmiş Olaylar

Tanım

Fare tekerleği döndürüldüğünde gerçekleşir.Occurs when the mouse wheel is rotated.

see AddMouseWheelHandler, and RemoveMouseWheelHandler
see AddMouseWheelHandler, and RemoveMouseWheelHandler
see AddMouseWheelHandler, and RemoveMouseWheelHandler

Açıklamalar

Odak veya fare yakalama, fare işaretçisinin bulunduğu yere göre önceliklidir.Focus or mouse capture take precedence over where the mouse pointer is. Bu olayı odaklanmış veya yakalanan bir öğeden alıyorsanız, fare işaretçisi gerçek zamanda başka bir öğenin üzerinde olabilir.If you receive this event from a focused or captured element, the mouse pointer might in fact be over another element at the time.

Bu, ekli bir olaydır.This is an attached event. WPFWPF ekli olayları yönlendirilmiş olaylar olarak uygular.implements attached events as routed events. Ekli olaylar temel olarak XAMLXAML , bu olayı tanımlamayan nesneler üzerinde işlenebilecek olaylara başvurmayan ve WPFWPF bir yol çapraz geçiş için olayı etkinleştirerek bir, daha sonra genişleyen olaylar için bir dil kavramıdır.Attached events are fundamentally a XAMLXAML language concept for referencing events that can be handled on objects that do not define that event, which WPFWPF expands upon by also enabling the event to traverse a route. Ekli olaylarda kodda doğrudan işleme sözdizimi yoktur; kodda yönlendirilmiş bir olaya yönelik işleyiciler iliştirmek için, belirlenmiş bir Add * Handler yöntemi kullanın.Attached events do not have a direct handling syntax in code; to attach handlers for a routed event in code, you use a designated Add*Handler method. Ayrıntılar için bkz. ekli olaylara genel bakış.For details, see Attached Events Overview.

Yönlendirilmiş Olay BilgisiRouted Event Information

Tanımlayıcı alanıIdentifier field MouseWheelEvent
Yönlendirme stratejisiRouting strategy TırmanmaBubbling
TemsilciDelegate MouseWheelEventHandler

Şunlara uygulanır