Stylus.PreviewStylusDown İliştirilmiş Olaylar

Tanım

Kullanıcı ekran kalemi ucuyla tablette dokunduğunda gerçekleşir.Occurs when user touches the tip of the stylus to the tablet.

see AddPreviewStylusDownHandler, and RemovePreviewStylusDownHandler
see AddPreviewStylusDownHandler, and RemovePreviewStylusDownHandler
see AddPreviewStylusDownHandler, and RemovePreviewStylusDownHandler

Örnekler

Aşağıdaki örnek, Kullanıcı ekran kalemiyle tablete dokunduğunda ekran kalemi yakalanmasının nasıl yapıldığını gösterir.The following example demonstrates how to ensure that the stylus is not captured when the user touches the stylus to the tablet. Bu örnek, PreviewStylusDown olayın olay işleyicisine bağlı olduğunu varsayar.This example assumes that the PreviewStylusDown event is connected to the event handler.

void Window1_PreviewStylusDown(object sender, StylusEventArgs e)
{
  IInputElement capturedElement = Stylus.Captured;

  if (capturedElement != null)
  {
    capturedElement.ReleaseStylusCapture();
  }
}
Private Sub Window1_PreviewStylusDown(ByVal sender As Object, ByVal e As StylusDownEventArgs) _
  Handles Me.PreviewStylusDown

  Dim capturedElement As IInputElement = Stylus.Captured

  If Not (capturedElement Is Nothing) Then
    capturedElement.ReleaseStylusCapture()
  End If

End Sub

Açıklamalar

Bu, ekli bir olaydır.This is an attached event. WPFWPF ekli olayları yönlendirilmiş olaylar olarak uygular.implements attached events as routed events. Bağlı bir olay, temel olarak, XAMLXAML olayları tanımlayan ve kendileri olmayan nesneler üzerinde işlenen olaylara başvurmak için kullanılan bir dil kavramıdır.An attached event is, fundamentally, a XAMLXAML language concept used to reference events that are handled on objects that do not, themselves, define events. WPFWPF ekli bir olayın yeteneklerini genişleterek bir rotaya çapraz geçiş yapmasına olanak tanır.further expands an attached event's capabilities, allowing it to traverse a route. Ekli olaylarda kodda doğrudan işleme sözdizimi yoktur; kodda yönlendirilmiş bir olaya yönelik işleyiciler iliştirmek için, belirlenmiş bir Add * Handler yöntemi kullanın.Attached events do not have a direct handling syntax in code; to attach handlers for a routed event in code, use a designated Add*Handler method. Ayrıntılar için bkz. ekli olaylara genel bakış.For details, see Attached Events Overview.

Yönlendirilmiş Olay BilgisiRouted Event Information

Tanımlayıcı alanıIdentifier field PreviewStylusDownEvent
Yönlendirme stratejisiRouting strategy TünelTunneling
TemsilciDelegate StylusDownEventHandler

Şunlara uygulanır

Ayrıca bkz.