Stylus.PreviewStylusOutOfRange İliştirilmiş Olaylar

Tanım

Ekran kalemi tablet aralığının dışına çıktığında gerçekleşir.Occurs when the stylus goes out of range of the tablet.

see AddPreviewStylusOutOfRangeHandler, and RemovePreviewStylusOutOfRangeHandler
see AddPreviewStylusOutOfRangeHandler, and RemovePreviewStylusOutOfRangeHandler
see AddPreviewStylusOutOfRangeHandler, and RemovePreviewStylusOutOfRangeHandler

Örnekler

Aşağıdaki örnek, Stilus 'ın ters çevrilip çevrilmediğini nasıl belirleyebileceğinizi gösterir.The following example demonstrates how to determine whether the stylus is inverted. Bu örnek, TextBox Aranan olduğunu textBox1 ve PreviewStylusOutOfRange olayın olay işleyicilerine bağlı olduğunu varsayar.This example assumes there is a TextBox called textBox1 and that the PreviewStylusOutOfRange event is connected to the event handlers.

void textbox1_PreviewStylusOutOfRange(object sender, StylusEventArgs e)
{
  if (e.StylusDevice.Inverted)
  {
    textbox1.AppendText("Pen is inverted\n");
  }
  else
  {
    textbox1.AppendText("Pen is not inverted\n");
  }
}
Private Sub textbox1_PreviewStylusOutOfRange(ByVal sender As Object, _
  ByVal e As StylusEventArgs) Handles textbox1.PreviewStylusOutOfRange

  If e.StylusDevice.Inverted Then
    textbox1.AppendText("Pen is inverted" & vbLf)
  Else
    textbox1.AppendText("Pen is not inverted" & vbLf)
  End If

End Sub

Açıklamalar

Bu, ekli bir olaydır.This is an attached event. WPFWPF ekli olayları yönlendirilmiş olaylar olarak uygular.implements attached events as routed events. Bağlı bir olay, temel olarak, XAMLXAML olayları tanımlayan ve kendileri olmayan nesneler üzerinde işlenen olaylara başvurmak için kullanılan bir dil kavramıdır.An attached event is, fundamentally, a XAMLXAML language concept used to reference events that are handled on objects that do not, themselves, define events. WPFWPF ekli bir olayın yeteneklerini genişleterek bir rotaya çapraz geçiş yapmasına olanak tanır.further expands an attached event's capabilities, allowing it to traverse a route. Ekli olaylarda kodda doğrudan işleme sözdizimi yoktur; kodda yönlendirilmiş bir olaya yönelik işleyiciler iliştirmek için, belirlenmiş bir Add * Handler yöntemi kullanın.Attached events do not have a direct handling syntax in code; to attach handlers for a routed event in code, use a designated Add*Handler method. Ayrıntılar için bkz. ekli olaylara genel bakış.For details, see Attached Events Overview.

Yönlendirilmiş Olay BilgisiRouted Event Information

Tanımlayıcı alanıIdentifier field PreviewStylusOutOfRangeEvent
Yönlendirme stratejisiRouting strategy TünelTunneling
TemsilciDelegate StylusEventHandler

Şunlara uygulanır

Ayrıca bkz.