Stylus.PreviewStylusSystemGesture İliştirilmiş Olaylar

Tanım

Kullanıcı bu ekran kalemiyle bir sistem hareketi yaptığında gerçekleşir.Occurs when the user makes a system gesture with this stylus.

see AddPreviewStylusSystemGestureHandler, and RemovePreviewStylusSystemGestureHandler
see AddPreviewStylusSystemGestureHandler, and RemovePreviewStylusSystemGestureHandler
see AddPreviewStylusSystemGestureHandler, and RemovePreviewStylusSystemGestureHandler

Örnekler

Aşağıdaki örnek, olayını oluşturan sistem hareketini nasıl belirleyebileceğinizi gösterir PreviewStylusSystemGesture .The following example demonstrates how to determine the system gesture that raised the PreviewStylusSystemGesture event. Bu örnek, TextBox Aranan olduğunu textBox1 ve PreviewStylusSystemGesture olayın olay işleyicilerine bağlı olduğunu varsayar.This example assumes that there is a TextBox called textBox1 and that the PreviewStylusSystemGesture event is connected to the event handlers.

void textbox1_PreviewStylusSystemGesture(object sender, StylusSystemGestureEventArgs e)
{
    textbox1.AppendText(e.SystemGesture.ToString() + "\n");
}
Private Sub textbox1_PreviewStylusSystemGesture(ByVal sender As Object, _
    ByVal e As StylusSystemGestureEventArgs) Handles textbox1.PreviewStylusSystemGesture

    textbox1.AppendText(e.SystemGesture.ToString() & vbLf)

End Sub

Açıklamalar

Bu, ekli bir olaydır.This is an attached event. WPFWPF ekli olayları yönlendirilmiş olaylar olarak uygular.implements attached events as routed events. Bağlı bir olay, temel olarak, XAMLXAML olayları tanımlayan ve kendileri olmayan nesneler üzerinde işlenen olaylara başvurmak için kullanılan bir dil kavramıdır.An attached event is, fundamentally, a XAMLXAML language concept used to reference events that are handled on objects that do not, themselves, define events. WPFWPF ekli bir olayın yeteneklerini genişleterek bir rotaya çapraz geçiş yapmasına olanak tanır.further expands an attached event's capabilities, allowing it to traverse a route. Ekli olaylarda kodda doğrudan işleme sözdizimi yoktur; kodda yönlendirilmiş bir olaya yönelik işleyiciler iliştirmek için, belirlenmiş bir Add * Handler yöntemi kullanın.Attached events do not have a direct handling syntax in code; to attach handlers for a routed event in code, use a designated Add*Handler method. Ayrıntılar için bkz. ekli olaylara genel bakış.For details, see Attached Events Overview.

Yönlendirilmiş Olay BilgisiRouted Event Information

Tanımlayıcı alanıIdentifier field PreviewStylusSystemGestureEvent
Yönlendirme stratejisiRouting strategy TünelTunneling
TemsilciDelegate StylusSystemGestureEventHandler

Şunlara uygulanır

Ayrıca bkz.