Stylus.PreviewStylusUp İliştirilmiş Olaylar

Tanım

Kullanıcı tablet kalemini tabletten çıktığında oluşur.Occurs when the user lifts the stylus from the tablet.

see AddPreviewStylusUpHandler, and RemovePreviewStylusUpHandler
see AddPreviewStylusUpHandler, and RemovePreviewStylusUpHandler
see AddPreviewStylusUpHandler, and RemovePreviewStylusUpHandler

Örnekler

Aşağıdaki örnek, Kullanıcı tarafından tabletten ne zaman ekran kalemi konumunun nasıl belirleneceğini göstermektedir.The following example demonstrates how to determine the position of the stylus when the user lifts it from the tablet. Bu örnek, TextBox Aranan olduğunu textBox1 ve PreviewStylusUp olayın olay işleyicilerine bağlı olduğunu varsayar.This example assumes that there is a TextBox called textBox1 and that the PreviewStylusUp event is connected to the event handlers.

void textbox1_PreviewStylusUp(object sender, StylusEventArgs e)
{
    Point pos = e.GetPosition(textbox1);
    textbox1.AppendText("X: " + pos.X + " Y: " + pos.Y + "\n");
}
Private Sub textbox1_PreviewStylusUp(ByVal sender As Object, _
    ByVal e As StylusEventArgs) Handles textbox1.PreviewStylusUp

    Dim pos As Point = e.GetPosition(textbox1)
    textbox1.AppendText("X: " & pos.X & " Y: " & pos.Y & vbLf)

End Sub

Açıklamalar

Bu, ekli bir olaydır.This is an attached event. WPFWPF ekli olayları yönlendirilmiş olaylar olarak uygular.implements attached events as routed events. Bağlı bir olay, temel olarak, XAMLXAML olayları tanımlayan ve kendileri olmayan nesneler üzerinde işlenen olaylara başvurmak için kullanılan bir dil kavramıdır.An attached event is, fundamentally, a XAMLXAML language concept used to reference events that are handled on objects that do not, themselves, define events. WPFWPF ekli bir olayın yeteneklerini genişleterek bir rotaya çapraz geçiş yapmasına olanak tanır.further expands an attached event's capabilities, allowing it to traverse a route. Ekli olaylarda kodda doğrudan işleme sözdizimi yoktur; kodda yönlendirilmiş bir olaya yönelik işleyiciler iliştirmek için, belirlenmiş bir Add * Handler yöntemi kullanın.Attached events do not have a direct handling syntax in code; to attach handlers for a routed event in code, use a designated Add*Handler method. Ayrıntılar için bkz. ekli olaylara genel bakış.For details, see Attached Events Overview.

Yönlendirilmiş Olay BilgisiRouted Event Information

Tanımlayıcı alanıIdentifier field PreviewStylusUpEvent
Yönlendirme stratejisiRouting strategy TünelTunneling
TemsilciDelegate StylusEventHandler

Şunlara uygulanır

Ayrıca bkz.