Stylus.StylusButtonDown İliştirilmiş Olaylar

Tanım

Kullanıcı, ekran kalemi üzerindeki düğmelerden birine bastığında gerçekleşir.Occurs when the user presses one of the buttons on the stylus.

see AddStylusButtonDownHandler, and RemoveStylusButtonDownHandler
see AddStylusButtonDownHandler, and RemoveStylusButtonDownHandler
see AddStylusButtonDownHandler, and RemoveStylusButtonDownHandler

Örnekler

Aşağıdaki örnek, Kullanıcı bir ekran kalemi üzerindeki varil düğmesine bastığında bir kısayol menüsünün nasıl gösterileceğini gösterir.The following example demonstrates how to show a shortcut menu when the user presses the barrel button on a stylus. Bu örnekte, TextBox çağrılan textBox1 ve ContextMenu çağrılan textBoxContextMenu ve StylusButtonDown olayın olay işleyicisine bağlandığı varsayılır.This example assumes that there is a TextBox called textBox1, and a ContextMenu called textBoxContextMenu, and that the StylusButtonDown event is connected to the event handler.

// Show or hide a shortcut menu when the user clicks the barrel button.
void textbox1_StylusButtonDown(object sender, StylusButtonEventArgs e)
{
  if (e.StylusButton.Guid != StylusPointProperties.BarrelButton.Id)
  {
    return;
  }

  if (textbox1.ContextMenu == null)
  {
    textbox1.ContextMenu = textBoxContextMenu;
  }
  else
  {
    textbox1.ContextMenu = null;
  }
}
' Show or hide a shortcut menu when the user clicks the barrel button.
Private Sub textbox1_StylusButtonDown(ByVal sender As Object, ByVal e As StylusButtonEventArgs) _
  Handles textbox1.StylusButtonDown

  If e.StylusButton.Guid <> StylusPointProperties.BarrelButton.Id Then
    Return
  End If

  If textbox1.ContextMenu Is Nothing Then
    textbox1.ContextMenu = textBoxContextMenu
  Else
    textbox1.ContextMenu = Nothing
  End If

End Sub

Açıklamalar

Bu, ekli bir olaydır.This is an attached event. WPFWPF ekli olayları yönlendirilmiş olaylar olarak uygular.implements attached events as routed events. Bağlı bir olay, temel olarak, XAMLXAML olayları tanımlayan ve kendileri olmayan nesneler üzerinde işlenen olaylara başvurmak için kullanılan bir dil kavramıdır.An attached event is, fundamentally, a XAMLXAML language concept used to reference events that are handled on objects that do not, themselves, define events. WPFWPF ekli bir olayın yeteneklerini genişleterek bir rotaya çapraz geçiş yapmasına olanak tanır.further expands an attached event's capabilities, allowing it to traverse a route. Ekli olaylarda kodda doğrudan işleme sözdizimi yoktur; kodda yönlendirilmiş bir olaya yönelik işleyiciler iliştirmek için, belirlenmiş bir Add * Handler yöntemi kullanın.Attached events do not have a direct handling syntax in code; to attach handlers for a routed event in code, use a designated Add*Handler method. Ayrıntılar için bkz. ekli olaylara genel bakış.For details, see Attached Events Overview.

Yönlendirilmiş Olay BilgisiRouted Event Information

Tanımlayıcı alanıIdentifier field StylusButtonDownEvent
Yönlendirme stratejisiRouting strategy TırmanmaBubbling
TemsilciDelegate StylusButtonEventHandler

Şunlara uygulanır

Ayrıca bkz.