Stylus.StylusEnter İliştirilmiş Olaylar

Tanım

Ekran kalemi imleci bir öğenin sınırlarına girdiğinde gerçekleşir.Occurs when the stylus cursor enters the bounds of an element.

see AddStylusEnterHandler, and RemoveStylusEnterHandler
see AddStylusEnterHandler, and RemoveStylusEnterHandler
see AddStylusEnterHandler, and RemoveStylusEnterHandler

Örnekler

Aşağıdaki örnek, Button ekran kalemi imleci girdiğinde ve sınırları çıktığında bir a renginin nasıl değiştirileceğini gösterir.The following example demonstrates how to change the color of a Button when the stylus cursor enters and leaves its bounds. Bu örnekte, bir Button çağrılan button1 ve StylusEnter StylusLeave olayları olay işleyicilerine bağlı olduğu varsayılır.This example assumes that there is a Button called button1 and that the StylusEnter and StylusLeave events are connected to the event handlers.

Brush originalColor;

void button1_StylusLeave(object sender, StylusEventArgs e)
{
  button1.Background = originalColor;
}

void button1_StylusEnter(object sender, StylusEventArgs e)
{
  originalColor = button1.Background; 
  button1.Background = Brushes.Gray;
}
Private originalColor As Brush

Private Sub button1_StylusLeave(ByVal sender As Object, ByVal e As StylusEventArgs) _
  Handles button1.StylusLeave

  button1.Background = originalColor

End Sub

Private Sub button1_StylusEnter(ByVal sender As Object, ByVal e As StylusEventArgs) _
  Handles button1.StylusEnter

  originalColor = button1.Background
  button1.Background = Brushes.Gray

End Sub

Açıklamalar

Bu, ekli bir olaydır.This is an attached event. WPFWPF ekli olayları yönlendirilmiş olaylar olarak uygular.implements attached events as routed events. Bağlı bir olay, temel olarak, XAMLXAML olayları tanımlayan ve kendileri olmayan nesneler üzerinde işlenen olaylara başvurmak için kullanılan bir dil kavramıdır.An attached event is, fundamentally, a XAMLXAML language concept used to reference events that are handled on objects that do not, themselves, define events. WPFWPF ekli bir olayın yeteneklerini genişleterek bir rotaya çapraz geçiş yapmasına olanak tanır.further expands an attached event's capabilities, allowing it to traverse a route. Ekli olaylarda kodda doğrudan işleme sözdizimi yoktur; kodda yönlendirilmiş bir olaya yönelik işleyiciler iliştirmek için, belirlenmiş bir Add * Handler yöntemi kullanın.Attached events do not have a direct handling syntax in code; to attach handlers for a routed event in code, use a designated Add*Handler method. Ayrıntılar için bkz. ekli olaylara genel bakış.For details, see Attached Events Overview.

Yönlendirilmiş Olay BilgisiRouted Event Information

Tanımlayıcı alanıIdentifier field StylusEnterEvent
Yönlendirme stratejisiRouting strategy DirectDirect
TemsilciDelegate StylusEventHandler

Şunlara uygulanır

Ayrıca bkz.