StylusEventArgs.InvokeEventHandler(Delegate, Object) Yöntem

Tanım

Olay işleyicilerini bir türe özgü yolla çağırır, bu da olay sistem verimliliğini artırabilir.Invokes event handlers in a type-specific way, which can increase event system efficiency.

protected:
 override void InvokeEventHandler(Delegate ^ genericHandler, System::Object ^ genericTarget);
protected override void InvokeEventHandler (Delegate genericHandler, object genericTarget);
override this.InvokeEventHandler : Delegate * obj -> unit
Protected Overrides Sub InvokeEventHandler (genericHandler As Delegate, genericTarget As Object)

Parametreler

genericHandler
Delegate

Türe özgü bir şekilde çağrılacak Genel işleyici.The generic handler to call in a type-specific way.

genericTarget
Object

Üzerinde işleyiciyi çağırmak için hedef.The target to call the handler on.

Açıklamalar

Bu uygulama genel işleyiciyi bir olarak yayınlar StylusEventHandler ve ardından çağırır.This implementation casts the generic handler as a StylusEventHandler and then invokes it. Bu uygulama düzeniyle ilgili ayrıntılar ve bunun nedenleri için bkz InvokeEventHandler . ve yönlendirilmiş olaylara genel bakış.For details on this implementation pattern and the reasons for it, see InvokeEventHandler and Routed Events Overview.

Şunlara uygulanır