IProgressPage.PublisherName Özellik

Tanım

Uygulamanın yayımcısını alır veya ayarlar.Gets or sets the application's publisher.

public:
 property System::String ^ PublisherName { System::String ^ get(); void set(System::String ^ value); };
public string PublisherName { get; set; }
member this.PublisherName : string with get, set
Public Property PublisherName As String

Özellik Değeri

String

Yayımcı tanımlayan dize.The publisher identifying string.

Açıklamalar

Bildirimin kendisi gereken bilgileri içerdiği için uygulama yayımcısının oluşturulması, bildirim indirmesi tamamlanana kadar beklemeniz gerekir.Establishing the application publisher must wait until the manifest download is complete, because the manifest itself contains the information needed.

Şunlara uygulanır