NameScopePropertyAttribute Sınıf

Tanım

XAML namescope değerini sağlayan ilişkili sınıfın bir özelliğini belirtir.Specifies a property of the associated class that provides the XAML namescope value.

public ref class NameScopePropertyAttribute sealed : Attribute
public sealed class NameScopePropertyAttribute : Attribute
[System.AttributeUsage(System.AttributeTargets.Class, AllowMultiple=false, Inherited=true)]
public sealed class NameScopePropertyAttribute : Attribute
type NameScopePropertyAttribute = class
    inherit Attribute
[<System.AttributeUsage(System.AttributeTargets.Class, AllowMultiple=false, Inherited=true)>]
type NameScopePropertyAttribute = class
    inherit Attribute
Public NotInheritable Class NameScopePropertyAttribute
Inherits Attribute
Devralma
NameScopePropertyAttribute
Öznitelikler

Açıklamalar

XAML 'in kullanıldığı tipik bir nesne modelinde/uygulama modeli birleşiminde, XAML namescope olarak kullanılan sınıflar, genellikle kök öğe olarak kullanılan veya bir sayfa metaphor öğesini destekleyen sınıflardır.In a typical object model / application model combination where XAML is used, the classes that are used as a XAML namescope are the classes that are generally used as root elements, or that support a page metaphor. Bu sınıflar genellikle uygular INameScope ve xaml namescope, bir çerçevenin programlama modeli ve uygulama modeli bağlamında tıpık xaml işleme davranışı tarafından köke karşılık gelen oluşturulur.These classes generally implement INameScope and the XAML namescope is created corresponding to the root by typical XAML processing behavior in context of a framework's programming model and application model.

Kullanılıyorsa NameScopePropertyAttribute , xaml namescope özelliğinin değerinin, INameScope gerçek xaml namescope ve davranışını uygulayan bir nesne olması beklenir.If NameScopePropertyAttribute is used, the XAML namescope property value is expected to be an object that implements INameScope and holds the actual XAML namescope and its behavior.

Bu öznitelik için iki biçim vardır: yalnızca özellik adı veya tür ve özellik.There are two forms for this attribute: property name only, or type and property. İkinci form yalnızca XAML ad kapsamını tutan özelliğin eklenebilir bir üye olduğu durumlarda kullanılmalıdır.The latter form should be used only for cases where the property that holds the XAML name scope is an attachable member. Ekli üye tekniği, hizmet sınıflarının çeşitli farklı nesne türlerini destekleyebilen bir XAML namescope kavramını uygulayamadığının avantajına sahiptir.The attached member technique has the advantage that service classes can implement a XAML namescope concept that can support several different object types. Daha sonra bu nesne türlerinin sınıf devralma ile açıkça ilgili olması gerekmez.Those object types then do not need to be explicitly related in class inheritance.

.NET Framework önceki sürümlerinde, bu sınıf WPF 'e özgü bütünleştirilmiş kod WindowsBase 'de vardı.In previous versions of the .NET Framework, this class existed in the WPF-specific assembly WindowsBase. .NET Framework 4.NET Framework 4' De, NameScopePropertyAttribute System. xaml derlemesinde bulunur.In .NET Framework 4.NET Framework 4, NameScopePropertyAttribute is in the System.Xaml assembly. Daha fazla bilgi için bkz. WPF 'Den System. xaml 'e geçirilen türler.For more information, see Types Migrated from WPF to System.Xaml.

WPF kullanım notlarıWPF Usage Notes

WPF içinde, bu öznitelik yalnızca tek bir türe uygulanır DependencyObject .In WPF, this attribute is applied to only a single type, DependencyObject. Bu durumda, öznitelikli Özellik hizmet sınıfı NameScope ve NameScope.NameScope ekli özelliği olur.In this case the attributed property is the service class NameScope and its NameScope.NameScope attached property.

Oluşturucular

NameScopePropertyAttribute(String)

Belirtilen ada sahip bir sınıfın yeni bir örneğini başlatır NameScopePropertyAttribute .Initializes a new instance of the NameScopePropertyAttribute class with the specified name.

NameScopePropertyAttribute(String, Type)

NameScopePropertyAttributeBelirtilen ad ve türe sahip bir sınıfın yeni bir örneğini başlatır.Initializes a new instance of the NameScopePropertyAttribute class with the specified name and type.

Özellikler

Name

XAML namescope sağlayan özelliğin adını alır.Gets the name of the property that provides the XAML namescope.

Type

XAML namescope desteğini sağlayan iliştirilmiş özelliğin sahip türünü alır.Gets the owner type of the attached property that provides the XAML namescope support.

TypeId

Türetilmiş bir sınıfta uygulandığında, bunun için benzersiz bir tanımlayıcı alır Attribute .When implemented in a derived class, gets a unique identifier for this Attribute.

(Devralındığı yer: Attribute)

Yöntemler

Equals(Object)

Bu örneğin belirtilen bir nesneye eşit olup olmadığını gösteren bir değeri döndürür.Returns a value that indicates whether this instance is equal to a specified object.

(Devralındığı yer: Attribute)
GetHashCode()

Bu örneğe ilişkin karma kodu döndürür.Returns the hash code for this instance.

(Devralındığı yer: Attribute)
GetType()

TypeGeçerli örneği alır.Gets the Type of the current instance.

(Devralındığı yer: Object)
IsDefaultAttribute()

Türetilmiş bir sınıfta geçersiz kılınırsa, bu örneğin değerinin türetilmiş sınıf için varsayılan değer olup olmadığını gösterir.When overridden in a derived class, indicates whether the value of this instance is the default value for the derived class.

(Devralındığı yer: Attribute)
Match(Object)

Türetilmiş bir sınıfta geçersiz kılınırsa, bu örneğin belirtilen bir nesneye eşit olup olmadığını gösteren bir değer döndürür.When overridden in a derived class, returns a value that indicates whether this instance equals a specified object.

(Devralındığı yer: Attribute)
MemberwiseClone()

Geçerli bir basit kopyasını oluşturur Object .Creates a shallow copy of the current Object.

(Devralındığı yer: Object)
ToString()

Geçerli nesneyi temsil eden dizeyi döndürür.Returns a string that represents the current object.

(Devralındığı yer: Object)

Belirtik Arabirim Kullanımları

_Attribute.GetIDsOfNames(Guid, IntPtr, UInt32, UInt32, IntPtr)

Bir ad kümesini karşılık gelen bir dağıtma tanımlayıcısı kümesine eşler.Maps a set of names to a corresponding set of dispatch identifiers.

(Devralındığı yer: Attribute)
_Attribute.GetTypeInfo(UInt32, UInt32, IntPtr)

Bir arabirimin tür bilgilerini almak için kullanılabilen bir nesnenin tür bilgilerini alır.Retrieves the type information for an object, which can be used to get the type information for an interface.

(Devralındığı yer: Attribute)
_Attribute.GetTypeInfoCount(UInt32)

Bir nesnenin sağladığı tür bilgisi arabirimlerinin sayısını alır (0 ya da 1).Retrieves the number of type information interfaces that an object provides (either 0 or 1).

(Devralındığı yer: Attribute)
_Attribute.Invoke(UInt32, Guid, UInt32, Int16, IntPtr, IntPtr, IntPtr, IntPtr)

Bir nesne tarafından sunulan özelliklere ve yöntemlere erişim sağlar.Provides access to properties and methods exposed by an object.

(Devralındığı yer: Attribute)

Şunlara uygulanır

Ayrıca bkz.