ValueSerializer.CanConvertToString(Object, IValueSerializerContext) Yöntem

Tanım

Türetilmiş bir sınıfta geçersiz kılınırsa, belirtilen nesnenin bir öğesine dönüştürülüp dönüştürülemeyeceğini belirler String .When overridden in a derived class, determines whether the specified object can be converted into a String.

public:
 virtual bool CanConvertToString(System::Object ^ value, System::Windows::Markup::IValueSerializerContext ^ context);
public virtual bool CanConvertToString (object value, System.Windows.Markup.IValueSerializerContext context);
abstract member CanConvertToString : obj * System.Windows.Markup.IValueSerializerContext -> bool
override this.CanConvertToString : obj * System.Windows.Markup.IValueSerializerContext -> bool
Public Overridable Function CanConvertToString (value As Object, context As IValueSerializerContext) As Boolean

Parametreler

value
Object

Dönüştürme için değerlendirilecek nesne.The object to evaluate for conversion.

context
IValueSerializerContext

Dönüştürme için kullanılan bağlam bilgileri.Context information that is used for conversion.

Döndürülenler

Boolean

truevalue' a dönüştürülebileceğinden String , aksi takdirde, false .true if the value can be converted into a String; otherwise, false.

Açıklamalar

Temel uygulama her zaman döndürülür false .The base implementation always returns false.

Şunlara uygulanır