XamlDeferLoadAttribute.ContentType Özellik

Tanım

TypeYükleme davranışının hedef/içerik türü IÇIN clr değerini alır.Gets the CLR Type value for the destination/content type of the defer load behavior.

public:
 property Type ^ ContentType { Type ^ get(); };
public Type ContentType { get; }
member this.ContentType : Type
Public ReadOnly Property ContentType As Type

Özellik Değeri

Type

TypeYük davranışını erteleme, hedef/içerik türü IÇIN clr değeri.The CLR Type value for the destination/content type of the defer load behavior.

Şunlara uygulanır