XmlnsCompatibleWithAttribute Sınıf

Tanım

XAML ad alanının başka bir XAML ad alanı tarafından bir alt grup olarak adlandırılmış olduğunu belirtir.Specifies that a XAML namespace can be subsumed by another XAML namespace. Genellikle, Subsuming XAML ad alanı önceden tanımlanmış olarak belirtilir XmlnsDefinitionAttribute .Typically, the subsuming XAML namespace is indicated in a previously defined XmlnsDefinitionAttribute.

public ref class XmlnsCompatibleWithAttribute sealed : Attribute
public sealed class XmlnsCompatibleWithAttribute : Attribute
[System.AttributeUsage(System.AttributeTargets.Assembly, AllowMultiple=true)]
public sealed class XmlnsCompatibleWithAttribute : Attribute
type XmlnsCompatibleWithAttribute = class
    inherit Attribute
[<System.AttributeUsage(System.AttributeTargets.Assembly, AllowMultiple=true)>]
type XmlnsCompatibleWithAttribute = class
    inherit Attribute
Public NotInheritable Class XmlnsCompatibleWithAttribute
Inherits Attribute
Devralma
XmlnsCompatibleWithAttribute
Öznitelikler

Açıklamalar

' Nin uygulanması, bir XmlnsCompatibleWithAttribute derlemenin daha önce tarafından belirtildiği gibi başka BIR xaml ad alanı için yeni ve uyumlu bir ad alanı sağlamasını sağlar XmlnsDefinitionAttribute .Applying the XmlnsCompatibleWithAttribute enables an assembly to provide a new and compatible namespace for another XAML namespace, as previously indicated by XmlnsDefinitionAttribute. Örneğin, "http://www.adatum.com/2003/controls" "http://www.adatum.com/2005/controls" aşağıdaki derleme düzeyi öznitelikler aracılığıyla tanımlanan TANıMLANMıŞ bir xaml ad alanıyla uyumlu olarak işaretlenebilir:For example, "http://www.adatum.com/2003/controls" could be marked compatible with a defined XAML namespace identified as "http://www.adatum.com/2005/controls" through the following assembly-level attributes:

[assembly:System.Windows.Markup.XmlnsDefinition("http://www.adatum.com/2005/controls", "Adatum.Controls")]  
[assembly: System.Windows.Markup.XmlnsCompatibleWith("http://www.adatum.com/2003/controls", "http://www.adatum.com/2005/controls")]  

.NET Framework önceki sürümlerinde, bu sınıf WPF 'e özgü bütünleştirilmiş kod WindowsBase 'de vardı.In previous versions of the .NET Framework, this class existed in the WPF-specific assembly WindowsBase. .NET Framework 4.NET Framework 4' De, XmlnsCompatibleWithAttribute System. xaml derlemesinde bulunur.In .NET Framework 4.NET Framework 4, XmlnsCompatibleWithAttribute is in the System.Xaml assembly. Daha fazla bilgi için bkz. WPF 'Den System. xaml 'e geçirilen türler.For more information, see Types Migrated from WPF to System.Xaml.

Oluşturucular

XmlnsCompatibleWithAttribute(String, String)

XmlnsCompatibleWithAttribute sınıfının yeni bir örneğini başlatır.Initializes a new instance of the XmlnsCompatibleWithAttribute class.

Özellikler

NewNamespace

Bu öznitelik tarafından bildirilen subsuming ad alanı tanımlayıcısını alır.Gets the subsuming namespace identifier reported by this attribute.

OldNamespace

Bu öznitelik tarafından raporlanan başvuru ad alanı tanımlayıcısını alır.Gets the reference namespace identifier reported by this attribute.

TypeId

Türetilmiş bir sınıfta uygulandığında, bunun için benzersiz bir tanımlayıcı alır Attribute .When implemented in a derived class, gets a unique identifier for this Attribute.

(Devralındığı yer: Attribute)

Yöntemler

Equals(Object)

Bu örneğin belirtilen bir nesneye eşit olup olmadığını gösteren bir değeri döndürür.Returns a value that indicates whether this instance is equal to a specified object.

(Devralındığı yer: Attribute)
GetHashCode()

Bu örneğe ilişkin karma kodu döndürür.Returns the hash code for this instance.

(Devralındığı yer: Attribute)
GetType()

TypeGeçerli örneği alır.Gets the Type of the current instance.

(Devralındığı yer: Object)
IsDefaultAttribute()

Türetilmiş bir sınıfta geçersiz kılınırsa, bu örneğin değerinin türetilmiş sınıf için varsayılan değer olup olmadığını gösterir.When overridden in a derived class, indicates whether the value of this instance is the default value for the derived class.

(Devralındığı yer: Attribute)
Match(Object)

Türetilmiş bir sınıfta geçersiz kılınırsa, bu örneğin belirtilen bir nesneye eşit olup olmadığını gösteren bir değer döndürür.When overridden in a derived class, returns a value that indicates whether this instance equals a specified object.

(Devralındığı yer: Attribute)
MemberwiseClone()

Geçerli bir basit kopyasını oluşturur Object .Creates a shallow copy of the current Object.

(Devralındığı yer: Object)
ToString()

Geçerli nesneyi temsil eden dizeyi döndürür.Returns a string that represents the current object.

(Devralındığı yer: Object)

Belirtik Arabirim Kullanımları

_Attribute.GetIDsOfNames(Guid, IntPtr, UInt32, UInt32, IntPtr)

Bir ad kümesini karşılık gelen bir dağıtma tanımlayıcısı kümesine eşler.Maps a set of names to a corresponding set of dispatch identifiers.

(Devralındığı yer: Attribute)
_Attribute.GetTypeInfo(UInt32, UInt32, IntPtr)

Bir arabirimin tür bilgilerini almak için kullanılabilen bir nesnenin tür bilgilerini alır.Retrieves the type information for an object, which can be used to get the type information for an interface.

(Devralındığı yer: Attribute)
_Attribute.GetTypeInfoCount(UInt32)

Bir nesnenin sağladığı tür bilgisi arabirimlerinin sayısını alır (0 ya da 1).Retrieves the number of type information interfaces that an object provides (either 0 or 1).

(Devralındığı yer: Attribute)
_Attribute.Invoke(UInt32, Guid, UInt32, Int16, IntPtr, IntPtr, IntPtr, IntPtr)

Bir nesne tarafından sunulan özelliklere ve yöntemlere erişim sağlar.Provides access to properties and methods exposed by an object.

(Devralındığı yer: Attribute)

Şunlara uygulanır

Ayrıca bkz.