Animatable.ApplyAnimationClock Method

Definition

Belirtilen AnimationClockkullanarak belirtilen DependencyProperty hareketlendirir.Animates the specified DependencyProperty using the specified AnimationClock.

Overloads

ApplyAnimationClock(DependencyProperty, AnimationClock)

Belirtilen DependencyPropertyAnimationClock uygular.Applies an AnimationClock to the specified DependencyProperty. Özellik zaten canlandırılmış ise, SnapshotAndReplace iletim davranışı kullanılır.If the property is already animated, the SnapshotAndReplace handoff behavior is used.

ApplyAnimationClock(DependencyProperty, AnimationClock, HandoffBehavior)

Belirtilen DependencyPropertyAnimationClock uygular.Applies an AnimationClock to the specified DependencyProperty. Özellik zaten canlandırılmış ise, belirtilen HandoffBehavior kullanılır.If the property is already animated, the specified HandoffBehavior is used.

ApplyAnimationClock(DependencyProperty, AnimationClock)

Belirtilen DependencyPropertyAnimationClock uygular.Applies an AnimationClock to the specified DependencyProperty. Özellik zaten canlandırılmış ise, SnapshotAndReplace iletim davranışı kullanılır.If the property is already animated, the SnapshotAndReplace handoff behavior is used.

public:
 virtual void ApplyAnimationClock(System::Windows::DependencyProperty ^ dp, System::Windows::Media::Animation::AnimationClock ^ clock);
public void ApplyAnimationClock (System.Windows.DependencyProperty dp, System.Windows.Media.Animation.AnimationClock clock);
abstract member ApplyAnimationClock : System.Windows.DependencyProperty * System.Windows.Media.Animation.AnimationClock -> unit
override this.ApplyAnimationClock : System.Windows.DependencyProperty * System.Windows.Media.Animation.AnimationClock -> unit
Public Sub ApplyAnimationClock (dp As DependencyProperty, clock As AnimationClock)

Parameters

dp
DependencyProperty

Canlandırılacak özellik.The property to animate.

clock
AnimationClock

Belirtilen özelliğin canlandırılacağı saat.The clock with which to animate the specified property. clock null, tüm animasyonlar belirtilen özellikten kaldırılır (ancak durdurulmaz).If clock is null, all animations will be removed from the specified property (but not stopped).

Implements

Remarks

Bir özellikten saatleri kaldırmak için bu yöntemi kullanmanın bu saatleri durdurmadığını unutmayın.Note that using this method to removing clocks from a property does not stop those clocks.

ApplyAnimationClock(DependencyProperty, AnimationClock, HandoffBehavior)

Belirtilen DependencyPropertyAnimationClock uygular.Applies an AnimationClock to the specified DependencyProperty. Özellik zaten canlandırılmış ise, belirtilen HandoffBehavior kullanılır.If the property is already animated, the specified HandoffBehavior is used.

public:
 virtual void ApplyAnimationClock(System::Windows::DependencyProperty ^ dp, System::Windows::Media::Animation::AnimationClock ^ clock, System::Windows::Media::Animation::HandoffBehavior handoffBehavior);
public void ApplyAnimationClock (System.Windows.DependencyProperty dp, System.Windows.Media.Animation.AnimationClock clock, System.Windows.Media.Animation.HandoffBehavior handoffBehavior);
abstract member ApplyAnimationClock : System.Windows.DependencyProperty * System.Windows.Media.Animation.AnimationClock * System.Windows.Media.Animation.HandoffBehavior -> unit
override this.ApplyAnimationClock : System.Windows.DependencyProperty * System.Windows.Media.Animation.AnimationClock * System.Windows.Media.Animation.HandoffBehavior -> unit
Public Sub ApplyAnimationClock (dp As DependencyProperty, clock As AnimationClock, handoffBehavior As HandoffBehavior)

Parameters

dp
DependencyProperty

Canlandırılacak özellik.The property to animate.

clock
AnimationClock

Belirtilen özelliğin canlandırılacağı saat.The clock with which to animate the specified property. handoffBehavior SnapshotAndReplace ve clock nullise, tüm animasyonlar belirtilen özellikten kaldırılır (ancak durdurulmaz).If handoffBehavior is SnapshotAndReplace and clock is null, all animations will be removed from the specified property (but not stopped). handoffBehavior Compose ve Clock null, bu yöntemin hiçbir etkisi yoktur.If handoffBehavior is Compose and clock is null, this method has no effect.

handoffBehavior
HandoffBehavior

Yeni animasyonun, zaten özellik değerini etkileyen geçerli animasyonlarla nasıl etkileşime gireceğini belirten bir değer.A value that specifies how the new animation should interact with any current animations already affecting the property value.

Implements

Examples

Aşağıdaki örnek, farklı HandoffBehavior ayarlarını kullanarak animasyon saatlerinin nasıl uygulanacağını gösterir.The following example shows how to apply animation clocks using different HandoffBehavior settings.

Remarks

Bir özellikten saatleri kaldırmak için bu yöntemi kullanmanın bu saatleri durdurmadığını unutmayın.Note that using this method to remove clocks from a property does not stop those clocks.

HandoffBehavior.Compose Özelliğini KullanmaUsing the Compose HandoffBehavior

Compose HandoffBehaviorkullanarak bir özelliğe Storyboard, AnimationTimelineveya AnimationClock uyguladığınızda, daha önce bu özellikle ilişkilendirilen tüm Clock nesneleri sistem kaynaklarını kullanmaya devam eder; zamanlama sistemi bu saatleri otomatik olarak kaldırmaz.When you apply a Storyboard, AnimationTimeline, or AnimationClock to a property using the Compose HandoffBehavior, any Clock objects previously associated with that property continue to consume system resources; the timing system will not remove these clocks automatically.

Composekullanarak çok sayıda saat uyguladığınızda performans sorunlarından kaçınmak için, tamamlandıktan sonra animasyonlu özelliğinden saatleri oluşturmayı kaldırmanız gerekir.To avoid performance issues when you apply a large number of clocks using Compose, you should remove composing clocks from the animated property after they complete. Saati kaldırmanın birkaç yolu vardır.There are several ways to remove a clock.

Bu, öncelikle uzun ömürlü nesneler üzerindeki animasyonlar için bir sorundur.This is primarily an issue for animations on objects that have a long lifetime. Bir nesne atık olarak toplandığında, saatlerinin de bağlantısı kesilir ve atık olarak toplanır.When an object is garbage collected, its clocks will also be disconnected and garbage collected.

Saat nesneleri hakkında daha fazla bilgi için bkz. animasyon ve zamanlama sistemine genel bakış.For more information about clock objects, see the Animation and Timing System Overview.

Applies to