BooleanKeyFrameCollection Sınıf

Tanım

Bir nesne koleksiyonunu temsil eder BooleanKeyFrame .Represents a collection of BooleanKeyFrame objects.

public ref class BooleanKeyFrameCollection : System::Windows::Freezable, System::Collections::IList
public class BooleanKeyFrameCollection : System.Windows.Freezable, System.Collections.IList
type BooleanKeyFrameCollection = class
  inherit Freezable
  interface ICollection
  interface IEnumerable
  interface IList
type BooleanKeyFrameCollection = class
  inherit Freezable
  interface IList
  interface ICollection
  interface IEnumerable
Public Class BooleanKeyFrameCollection
Inherits Freezable
Implements IList
Devralma
Uygulamalar

Örnekler

Aşağıdaki örnek, bir animasyonun nasıl kullanılacağını göstermektedir BooleanAnimationUsingKeyFrames .The following example demonstrates how to use a BooleanAnimationUsingKeyFrames animation.

<!-- Demonstrates a BooleanAnimationUsingKeyFrames. The animation is used to
   animate the IsEnabled property of a button. -->
<Page xmlns="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml/presentation"
 xmlns:x="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml"
 x:Class="Microsoft.Samples.KeyFrameAnimations.BooleanAnimationUsingKeyFramesExample"
 Name="myRootElement"
 WindowTitle="KeyFrameBoolean Animation Example">


 <StackPanel Orientation="Vertical" Margin="20">
 
  <TextBlock>
    Click the button to animate the its IsEnabled property with a 
    BooleanAnimationUsingKeyFrames animation.
  </TextBlock>
 
  <Button Name="myAnimatedButton" Margin="200">Click Me
   <Button.Triggers>
    <EventTrigger RoutedEvent="Button.Click">
     <BeginStoryboard>
      <Storyboard>
       <BooleanAnimationUsingKeyFrames 
        Storyboard.TargetName="myAnimatedButton" Storyboard.TargetProperty="(Button.IsEnabled)"
        Duration="0:0:4" FillBehavior="HoldEnd">

        <!-- All the key frames below are DiscreteBooleanKeyFrames. Discrete key frames create 
        sudden "jumps" between values (no interpolation). Only discrete key frames can be used 
        for Boolean key frame animations. -->
        <DiscreteBooleanKeyFrame Value="False" KeyTime="0:0:0" />
        <DiscreteBooleanKeyFrame Value="True" KeyTime="0:0:1" />
        <DiscreteBooleanKeyFrame Value="False" KeyTime="0:0:2" />
        <DiscreteBooleanKeyFrame Value="True" KeyTime="0:0:3" />
        <DiscreteBooleanKeyFrame Value="False" KeyTime="0:0:3.5" />
        <DiscreteBooleanKeyFrame Value="True" KeyTime="0:0:4" />
       </BooleanAnimationUsingKeyFrames>      
      </Storyboard>
     </BeginStoryboard>
    </EventTrigger>
   </Button.Triggers>
  </Button>
 </StackPanel>
</Page>

Açıklamalar

Bu koleksiyon, bir BooleanAnimationUsingKeyFrames Boolean özellik değerini bir anahtar çerçeveler kümesi üzerinde hareketlendirmek için bir öğesinin parçası olarak kullanılır.This collection is used as part of a BooleanAnimationUsingKeyFrames to animate a Boolean property value along a set of key frames.

XAML Örtülü Koleksiyon KullanımıXAML Implicit Collection Usage

<object> 
 <object.property> 
  oneOrMoreBooleanKeyFrames 
 </object.property> 
</object> 

XAML DeğerleriXAML Values

oneOrMoreBooleanKeyFramesoneOrMoreBooleanKeyFrames
BooleanKeyFrameNesne öğesi sözdizimi kullanılarak belirtilen bir veya daha fazla nesne.One or more BooleanKeyFrame objects, declared using object element syntax.

Oluşturucular

BooleanKeyFrameCollection()

BooleanKeyFrameCollection sınıfının yeni bir örneğini başlatır.Initializes a new instance of the BooleanKeyFrameCollection class.

Özellikler

CanFreeze

Nesnenin değiştirilemez olarak yapılıp yapılmayacağını gösteren bir değer alır.Gets a value that indicates whether the object can be made unmodifiable.

(Devralındığı yer: Freezable)
Count

İçinde yer alan anahtar çerçevelerinin sayısını alır BooleanKeyFrameCollection .Gets the number of key frames contained in the BooleanKeyFrameCollection.

DependencyObjectType

DependencyObjectTypeBu örneğin türünü sarmalayan öğesini alır CLRCLR .Gets the DependencyObjectType that wraps the CLRCLR type of this instance.

(Devralındığı yer: DependencyObject)
Dispatcher

Dispatcher DispatcherObject İle ilişkili olduğunu alır.Gets the Dispatcher this DispatcherObject is associated with.

(Devralındığı yer: DispatcherObject)
Empty

Boş alan alır BooleanKeyFrameCollection .Gets an empty BooleanKeyFrameCollection.

IsFixedSize

Koleksiyon boyutunun zaman değiştiremeyeceğini gösteren bir değer alır.Gets a value that indicates if the collection size can ever change.

IsFrozen

Nesnenin şu anda değiştirilebilir olup olmadığını gösteren bir değer alır.Gets a value that indicates whether the object is currently modifiable.

(Devralındığı yer: Freezable)
IsReadOnly

Koleksiyonun salt okunurdur olduğunu gösteren bir değer alır.Gets a value that indicates if the collection is read-only.

IsSealed

Bu örneğin şu anda kapalı olup olmadığını gösteren bir değer alır (salt okunurdur).Gets a value that indicates whether this instance is currently sealed (read-only).

(Devralındığı yer: DependencyObject)
IsSynchronized

Koleksiyona erişimin eşitlenip eşitlenmediğini (iş parçacığı açısından güvenli) gösteren bir değer alır.Gets a value that indicates whether access to the collection is synchronized (thread-safe).

Item[Int32]

BooleanKeyFrameBelirtilen dizin konumunu alır veya ayarlar.Gets or sets the BooleanKeyFrame at the specified index position.

SyncRoot

Koleksiyona erişimi eşzamanlı hale getirmek için kullanılabilecek bir nesne alır.Gets an object that can be used to synchronize access to the collection.

Yöntemler

Add(BooleanKeyFrame)

BooleanKeyFrameKoleksiyonun sonuna bir ekler.Adds a BooleanKeyFrame to the end of the collection.

CheckAccess()

Çağıran iş parçacığının bu öğesine erişip erişemeyeceğini belirler DispatcherObject .Determines whether the calling thread has access to this DispatcherObject.

(Devralındığı yer: DispatcherObject)
Clear()

Tüm BooleanKeyFrame nesneleri koleksiyondan kaldırır.Removes all BooleanKeyFrame objects from the collection.

ClearValue(DependencyProperty)

Bir özelliğin yerel değerini temizler.Clears the local value of a property. Temizlenme özelliği bir tanımlayıcı tarafından belirtilir DependencyProperty .The property to be cleared is specified by a DependencyProperty identifier.

(Devralındığı yer: DependencyObject)
ClearValue(DependencyPropertyKey)

Salt okunurdur özelliğinin yerel değerini temizler.Clears the local value of a read-only property. Temizlenme özelliği bir tarafından belirtilir DependencyPropertyKey .The property to be cleared is specified by a DependencyPropertyKey.

(Devralındığı yer: DependencyObject)
Clone()

Bu BooleanKeyFrameCollection nesnenin değerlerinin derin kopyalarını yaparak, bu öğenin değiştirilebilir bir kopyasını oluşturur.Creates a modifiable clone of this BooleanKeyFrameCollection, making deep copies of this object's values. Bağımlılık özellikleri kopyalanırken, bu yöntem kaynak başvurularını ve veri bağlamalarını kopyalar (ancak bunlar artık çözümlenmeyebilir) ancak animasyonlar veya geçerli değerlerini etkilemez.When copying dependency properties, this method copies resource references and data bindings (but they might no longer resolve) but not animations or their current values.

CloneCore(Freezable)

Bu örneği, belirtilen öğesinin derin bir kopyasını yapar BooleanKeyFrameCollection .Makes this instance a deep copy of the specified BooleanKeyFrameCollection. Bağımlılık özellikleri kopyalanırken, bu yöntem kaynak başvurularını ve veri bağlamalarını kopyalar (ancak bunlar artık çözümlenmeyebilir) ancak animasyonlar veya geçerli değerlerini etkilemez.When copying dependency properties, this method copies resource references and data bindings (but they might no longer resolve) but not animations or their current values.

CloneCurrentValue()

Geçerli değerlerini kullanarak değiştirilebilir bir kopya (derin kopya) oluşturur Freezable .Creates a modifiable clone (deep copy) of the Freezable using its current values.

(Devralındığı yer: Freezable)
CloneCurrentValueCore(Freezable)

Bu örneği, BooleanKeyFrameCollection geçerli özellik değerlerini kullanarak, belirtilen öğesinin değiştirilebilir derin bir kopyasını oluşturur.Makes this instance a modifiable deep copy of the specified BooleanKeyFrameCollection using current property values. Kaynak başvuruları, veri bağlamaları ve animasyonlar kopyalanmaz, ancak geçerli değerleri.Resource references, data bindings, and animations are not copied, but their current values are.

CoerceValue(DependencyProperty)

Belirtilen bağımlılık özelliğinin değerini zorlar.Coerces the value of the specified dependency property. Bu, CoerceValueCallback çağırma üzerinde olduğu gibi bağımlılık özelliği için özellik meta verilerinde belirtilen herhangi bir işlevi çağırarak gerçekleştirilir DependencyObject .This is accomplished by invoking any CoerceValueCallback function specified in property metadata for the dependency property as it exists on the calling DependencyObject.

(Devralındığı yer: DependencyObject)
Contains(BooleanKeyFrame)

Koleksiyonun belirtilen içerip içermediğini gösterir BooleanKeyFrame .Indicates whether the collection contains the specified BooleanKeyFrame.

CopyTo(BooleanKeyFrame[], Int32)

BooleanKeyFrameBir koleksiyondaki tüm nesneleri belirtilen diziye kopyalar.Copies all of the BooleanKeyFrame objects in a collection to a specified array.

CreateInstance()

Freezable sınıfının yeni bir örneğini başlatır.Initializes a new instance of the Freezable class.

(Devralındığı yer: Freezable)
CreateInstanceCore()

Yeni, dondurulmuş bir örneği oluşturur BooleanKeyFrameCollection .Creates a new, frozen instance of BooleanKeyFrameCollection.

Equals(Object)

Belirtilen değerin geçerli olup olmadığını belirler DependencyObject DependencyObject .Determines whether a provided DependencyObject is equivalent to the current DependencyObject.

(Devralındığı yer: DependencyObject)
Freeze()

Geçerli nesneyi değiştirilemez yapar ve IsFrozen özelliğini olarak ayarlar true .Makes the current object unmodifiable and sets its IsFrozen property to true.

(Devralındığı yer: Freezable)
FreezeCore(Boolean)

Bu örneği salt okunurdur BooleanKeyFrameCollection veya salt okunurdur hale getirilebilir olup olmadığını belirler.Makes this instance of BooleanKeyFrameCollection read-only or determines whether it can be made read-only.

GetAsFrozen()

FreezableTemel (animasyonlu olmayan) özellik değerlerini kullanarak, dondurulmuş bir kopyasını oluşturur.Creates a frozen copy of the Freezable, using base (non-animated) property values. Kopya Dondurulmuş olduğundan, dondurulmuş tüm alt nesneler başvuruya göre kopyalanır.Because the copy is frozen, any frozen sub-objects are copied by reference.

(Devralındığı yer: Freezable)
GetAsFrozenCore(Freezable)

Bu örneği belirtilen nesnenin bir kopyasını oluşturur BooleanKeyFrameCollection .Makes this instance a clone of the specified BooleanKeyFrameCollection object.

GetCurrentValueAsFrozen()

FreezableGeçerli özellik değerlerini kullanarak dondurulmuş bir kopyasını oluşturur.Creates a frozen copy of the Freezable using current property values. Kopya Dondurulmuş olduğundan, dondurulmuş tüm alt nesneler başvuruya göre kopyalanır.Because the copy is frozen, any frozen sub-objects are copied by reference.

(Devralındığı yer: Freezable)
GetCurrentValueAsFrozenCore(Freezable)

Bu örneği belirtilen dondurulmuş bir kopyası yapar BooleanKeyFrameCollection .Makes this instance a frozen clone of the specified BooleanKeyFrameCollection. Kaynak başvuruları, veri bağlamaları ve animasyonlar kopyalanmaz, ancak geçerli değerleri.Resource references, data bindings, and animations are not copied, but their current values are.

GetEnumerator()

Koleksiyonda yinelenebilen bir listeleyici döndürür.Returns an enumerator that can iterate through the collection.

GetHashCode()

Bunun için bir karma kodu alır DependencyObject .Gets a hash code for this DependencyObject.

(Devralındığı yer: DependencyObject)
GetLocalValueEnumerator()

Hangi bağımlılık özelliklerinin bunun üzerinde yerel olarak değer ayarlamış olduğunu belirlemek için özel bir Numaralandırıcı oluşturur DependencyObject .Creates a specialized enumerator for determining which dependency properties have locally set values on this DependencyObject.

(Devralındığı yer: DependencyObject)
GetType()

TypeGeçerli örneği alır.Gets the Type of the current instance.

(Devralındığı yer: Object)
GetValue(DependencyProperty)

Bir bağımlılık özelliğinin bu örneğine ait geçerli etkin değeri döndürür DependencyObject .Returns the current effective value of a dependency property on this instance of a DependencyObject.

(Devralındığı yer: DependencyObject)
IndexOf(BooleanKeyFrame)

Belirtilen için arama yapar BooleanKeyFrame ve tüm koleksiyonun içindeki ilk oluşumun sıfır tabanlı dizinini döndürür.Searches for the specified BooleanKeyFrame and returns the zero-based index of the first occurrence within the entire collection.

Insert(Int32, BooleanKeyFrame)

BooleanKeyFrameKoleksiyon içindeki belirli bir konuma ekler.Inserts a BooleanKeyFrame into a specific location within the collection.

InvalidateProperty(DependencyProperty)

Belirtilen bağımlılık özelliği için geçerli değeri yeniden değerlendirir.Re-evaluates the effective value for the specified dependency property.

(Devralındığı yer: DependencyObject)
MemberwiseClone()

Geçerli bir basit kopyasını oluşturur Object .Creates a shallow copy of the current Object.

(Devralındığı yer: Object)
OnChanged()

Geçerli Freezable nesne değiştirildiğinde çağırılır.Called when the current Freezable object is modified.

(Devralındığı yer: Freezable)
OnFreezablePropertyChanged(DependencyObject, DependencyObject)

Yalnızca ayarlanmış bir veri üyesi için uygun bağlam işaretçilerinin kurulabilmesini sağlar DependencyObjectType .Ensures that appropriate context pointers are established for a DependencyObjectType data member that has just been set.

(Devralındığı yer: Freezable)
OnFreezablePropertyChanged(DependencyObject, DependencyObject, DependencyProperty)

Bu üye altyapıyı destekler Windows Presentation Foundation (WPF)Windows Presentation Foundation (WPF) ve doğrudan kodunuzdan kullanılmaya yönelik değildir.This member supports the Windows Presentation Foundation (WPF)Windows Presentation Foundation (WPF) infrastructure and is not intended to be used directly from your code.

(Devralındığı yer: Freezable)
OnPropertyChanged(DependencyPropertyChangedEventArgs)

DependencyObject' Nin uygulamasını, OnPropertyChanged(DependencyPropertyChangedEventArgs) Changed türü değişen bir bağımlılık özelliğine yanıt olarak tüm işleyicileri de çağırmak için geçersiz kılar Freezable .Overrides the DependencyObject implementation of OnPropertyChanged(DependencyPropertyChangedEventArgs) to also invoke any Changed handlers in response to a changing dependency property of type Freezable.

(Devralındığı yer: Freezable)
ReadLocalValue(DependencyProperty)

Varsa, bağımlılık özelliğinin yerel değerini döndürür.Returns the local value of a dependency property, if it exists.

(Devralındığı yer: DependencyObject)
ReadPreamble()

, ' Freezable Nin geçerli bir iş parçacığından erişilmesini sağlar.Ensures that the Freezable is being accessed from a valid thread. Inherıtors, Freezable bağımlılık özellikleri olmayan veri üyelerini okuyan herhangi BIR API 'nin başlangıcında bu yöntemi çağırmalıdır.Inheritors of Freezable must call this method at the beginning of any API that reads data members that are not dependency properties.

(Devralındığı yer: Freezable)
Remove(BooleanKeyFrame)

Koleksiyondan bir BooleanKeyFrame nesneyi kaldırır.Removes a BooleanKeyFrame object from the collection.

RemoveAt(Int32)

, BooleanKeyFrame Belirtilen dizin konumundaki öğesini koleksiyondan kaldırır.Removes the BooleanKeyFrame at the specified index position from the collection.

SetCurrentValue(DependencyProperty, Object)

Bir bağımlılık özelliğinin değerini, değer kaynağını değiştirmeden ayarlar.Sets the value of a dependency property without changing its value source.

(Devralındığı yer: DependencyObject)
SetValue(DependencyProperty, Object)

Bağımlılık özelliği tanımlayıcısı tarafından belirtilen bir Dependency özelliğinin yerel değerini ayarlar.Sets the local value of a dependency property, specified by its dependency property identifier.

(Devralındığı yer: DependencyObject)
SetValue(DependencyPropertyKey, Object)

Bir salt okuma bağımlılığı özelliğinin yerel değerini, DependencyPropertyKey bağımlılık özelliğinin tanımlayıcısıyla belirtilen şekilde ayarlar.Sets the local value of a read-only dependency property, specified by the DependencyPropertyKey identifier of the dependency property.

(Devralındığı yer: DependencyObject)
ShouldSerializeProperty(DependencyProperty)

Serileştirme işlemlerinin, belirtilen bağımlılık özelliği için değeri serileştirmesi gerekip gerekmediğini belirten bir değer döndürür.Returns a value that indicates whether serialization processes should serialize the value for the provided dependency property.

(Devralındığı yer: DependencyObject)
ToString()

Geçerli nesneyi temsil eden dizeyi döndürür.Returns a string that represents the current object.

(Devralındığı yer: Object)
VerifyAccess()

Çağıran iş parçacığının buna erişimi olmasını zorlar DispatcherObject .Enforces that the calling thread has access to this DispatcherObject.

(Devralındığı yer: DispatcherObject)
WritePostscript()

Changedİçin olayını yükseltir Freezable ve OnChanged() metodunu çağırır.Raises the Changed event for the Freezable and invokes its OnChanged() method. Öğesinden türetilen sınıflar Freezable , bağımlılık özellikleri olarak depolanmayan sınıf üyelerini değiştiren herhangi BIR API 'nin sonunda bu yöntemi çağırmalıdır.Classes that derive from Freezable should call this method at the end of any API that modifies class members that are not stored as dependency properties.

(Devralındığı yer: Freezable)
WritePreamble()

FreezableDondurulmuş olmadığını ve geçerli bir iş parçacığı bağlamından erişildiğini doğrular.Verifies that the Freezable is not frozen and that it is being accessed from a valid threading context. Freezable ınherıcılar, bağımlılık özellikleri olmayan veri üyelerine yazan herhangi bir API 'nin başlangıcında bu yöntemi çağırmalıdır.Freezable inheritors should call this method at the beginning of any API that writes to data members that are not dependency properties.

(Devralındığı yer: Freezable)

Ekinlikler

Changed

FreezableYa da içerdiği bir nesne değiştirildiğinde gerçekleşir.Occurs when the Freezable or an object it contains is modified.

(Devralındığı yer: Freezable)

Belirtik Arabirim Kullanımları

ICollection.CopyTo(Array, Int32)

Öğesinin öğelerini ICollection Array belirli bir dizinden başlayarak öğesine kopyalar Array .Copies the elements of the ICollection to an Array, starting at a particular Array index.

IList.Add(Object)

Öğesine bir öğe ekler IList .Adds an item to the IList.

IList.Contains(Object)

' In IList belirli bir değer içerip içermediğini belirler.Determines whether the IList contains a specific value.

IList.IndexOf(Object)

İçindeki belirli bir öğenin dizinini belirler IList .Determines the index of a specific item in the IList.

IList.Insert(Int32, Object)

Belirtilen dizindeki öğesine bir öğe ekler IList .Inserts an item to the IList at the specified index.

IList.Item[Int32]

Belirtilen dizindeki öğeyi alır veya ayarlar.Gets or sets the element at the specified index.

IList.Remove(Object)

İçindeki belirli bir nesnenin ilk oluşumunu kaldırır IList .Removes the first occurrence of a specific object from the IList.

Uzantı Metotları

Cast<TResult>(IEnumerable)

Öğesinin öğelerini IEnumerable belirtilen türe yayınlar.Casts the elements of an IEnumerable to the specified type.

OfType<TResult>(IEnumerable)

Öğesinin öğelerini IEnumerable belirtilen bir türe göre filtreler.Filters the elements of an IEnumerable based on a specified type.

AsParallel(IEnumerable)

Bir sorgunun paralelleştirilmesini mümkün hale getirme.Enables parallelization of a query.

AsQueryable(IEnumerable)

Bir IEnumerable öğesine dönüştürür IQueryable .Converts an IEnumerable to an IQueryable.

Şunlara uygulanır

Ayrıca bkz.