IAnimatable.GetAnimationBaseValue(DependencyProperty) Yöntem

Tanım

Belirtilen nesnenin temel değerini alır DependencyProperty .Retrieves the base value of the specified DependencyProperty object.

public:
 System::Object ^ GetAnimationBaseValue(System::Windows::DependencyProperty ^ dp);
public object GetAnimationBaseValue (System.Windows.DependencyProperty dp);
abstract member GetAnimationBaseValue : System.Windows.DependencyProperty -> obj
Public Function GetAnimationBaseValue (dp As DependencyProperty) As Object

Parametreler

dp
DependencyProperty

Taban değerinin istenmekte olduğu nesne.The object for which the base value is being requested.

Döndürülenler

Object

Taban değerini temsil eden nesne Dp .The object representing the base value of Dp.

Açıklamalar

GetValueAnimasyonlu bir özelliğin animasyon olmayan değerini almak istediğinizde yerine bu yöntemi kullanın.Use this method instead of GetValue when you want to retrieve the non-animated value of an animated property. Bu yöntem, Windows Presentation Foundation (WPF)Windows Presentation Foundation (WPF) animasyonların hedef özelliğin özgün değerini kaldırmayan olgusunun avantajlarından yararlanır.This method takes advantage of the fact that Windows Presentation Foundation (WPF)Windows Presentation Foundation (WPF) animations do not remove the target property's original value. Daha fazla bilgi için bkz. bağımlılık özelliği değer önceliği.For more information, see Dependency Property Value Precedence.

Şunlara uygulanır

Ayrıca bkz.