KeySpline.CreateInstanceCore Yöntem

Tanım

KeySpline öğesinin yeni bir örneğini oluşturur.Creates a new instance of KeySpline.

protected:
 override System::Windows::Freezable ^ CreateInstanceCore();
protected override System.Windows.Freezable CreateInstanceCore ();
abstract member CreateInstanceCore : unit -> System.Windows.Freezable
override this.CreateInstanceCore : unit -> System.Windows.Freezable
override this.CreateInstanceCore : unit -> System.Windows.Freezable
Protected Overrides Function CreateInstanceCore () As Freezable

Döndürülenler

Freezable

Yeni bir KeySpline örneği.A new instance of KeySpline.

Şunlara uygulanır

Ayrıca bkz.