StringAnimationUsingKeyFrames.FreezeCore(Boolean) Yöntem

Tanım

Bu nesne örneğini değiştirilemez hale getirir StringAnimationUsingKeyFrames veya değiştirilemez olarak yapılıp yapılmayacağını belirler.Makes this instance of StringAnimationUsingKeyFrames object unmodifiable or determines whether it can be made unmodifiable.

protected:
 override bool FreezeCore(bool isChecking);
protected override bool FreezeCore (bool isChecking);
override this.FreezeCore : bool -> bool
Protected Overrides Function FreezeCore (isChecking As Boolean) As Boolean

Parametreler

isChecking
Boolean

true Bu örneğin dondurulmuş olup olmadığını denetlemek için. false Bu örneği dondurmak için.true to check if this instance can be frozen; false to freeze this instance.

Döndürülenler

Boolean

Eğer isChecking true ise, bu örnek salt okunurdur veya salt okunurdur hale getirilbiliyorsa bu yöntem döndürülür true false .If isChecking is true, this method returns true if this instance can be made read-only, or false if it cannot be made read-only. isCheckingYanlış ise, bu yöntem bu true örnek salt okunurdur, ya da false salt okunurdur, bu nesnenin dondurulmuş durumunu değiştirmeye başlamış olmasının, yan etkisi ile yapılamaz.If isChecking is false, this method returns true if this instance is now read-only, or false if it cannot be made read-only, with the side effect of having begun to change the frozen status of this object.

Şunlara uygulanır

Ayrıca bkz.