ThicknessKeyFrameCollection.ICollection.CopyTo(Array, Int32) Yöntem

Tanım

Öğesinin öğelerini ICollection Array belirli bir dizinden başlayarak öğesine kopyalar Array .Copies the elements of the ICollection to an Array, starting at a particular Array index.

 virtual void System.Collections.ICollection.CopyTo(Array ^ array, int index) = System::Collections::ICollection::CopyTo;
void ICollection.CopyTo (Array array, int index);
abstract member System.Collections.ICollection.CopyTo : Array * int -> unit
override this.System.Collections.ICollection.CopyTo : Array * int -> unit
Sub CopyTo (array As Array, index As Integer) Implements ICollection.CopyTo

Parametreler

array
Array

ArrayÖğesinden kopyalanmış öğelerin hedefi olan tek boyutlu ICollection .The one-dimensional Array that is the destination of the elements copied from ICollection. ArraySıfır tabanlı dizine sahip olmalıdır.The Array must have zero-based indexing.

index
Int32

array içinde kopyalamanın başladığı sıfır tabanlı dizin.The zero-based index in array at which copying begins.

Uygulamalar

Şunlara uygulanır