ThicknessKeyFrameCollection.IList.Insert(Int32, Object) Yöntem

Tanım

Belirtilen dizindeki öğesine bir öğe ekler IList .Inserts an item to the IList at the specified index.

 virtual void System.Collections.IList.Insert(int index, System::Object ^ keyFrame) = System::Collections::IList::Insert;
void IList.Insert (int index, object keyFrame);
abstract member System.Collections.IList.Insert : int * obj -> unit
override this.System.Collections.IList.Insert : int * obj -> unit
Sub Insert (index As Integer, keyFrame As Object) Implements IList.Insert

Parametreler

index
Int32

Değerin eklenmesi gereken sıfır tabanlı dizin.The zero-based index at which value should be inserted.

keyFrame
Object

İçine eklenecek nesne IList .The object to insert into the IList.

Uygulamalar

Şunlara uygulanır