Timeline.BeginTime Özellik

Tanım

Bunun başlaması gereken süreyi alır veya ayarlar Timeline .Gets or sets the time at which this Timeline should begin.

public:
 property Nullable<TimeSpan> BeginTime { Nullable<TimeSpan> get(); void set(Nullable<TimeSpan> value); };
public TimeSpan? BeginTime { get; set; }
member this.BeginTime : Nullable<TimeSpan> with get, set
Public Property BeginTime As Nullable(Of TimeSpan)

Özellik Değeri

Nullable<TimeSpan>

Bunun Timeline başlaması gereken süre, üst öğesine göre BeginTime .The time at which this Timeline should begin, relative to its parent's BeginTime. Bu zaman çizelgesi bir kök zaman çizelgesi ise, zaman etkileşimli başlama zamanına (zaman çizelgesinin tetiklendiği saat) göre değişir.If this timeline is a root timeline, the time is relative to its interactive begin time (the moment at which the timeline was triggered). Bu değer pozitif, negatif ya da olabilir null ; bir null değer, zaman çizelgesinin hiçbir zaman yürütülmediği anlamına gelir.This value may be positive, negative, or null; a null value means the timeline never plays. Varsayılan değer sıfırdır.The default value is zero.

Örnekler

Bir zaman çizelgesinin BeginTime özelliği bir zaman çizelgesinin etkin döneminin başlangıcını belirler.A timeline's BeginTime property determines the beginning of a timeline's active period. Zaman çizelgesinde bir üst zaman çizelgesi varsa, BeginTime özelliği zaman çizelgesinin ana başladıktan sonra ne kadar süreyle başlayacağını belirler.If the timeline has a parent timeline, the BeginTime property determines how long it takes the timeline to start after its parent starts. Zaman çizelgesi bir kök zaman çizelgesi ise ( Storyboard Örneğin,), BeginTime zaman çizelgesinin tetiklendikten sonra yürütülmeye başlamak için ne kadar sürdüğünü belirler.If the timeline is a root timeline (a Storyboard, for example), the BeginTime property determines how long the timeline takes to start playing after it is triggered.

Aşağıdaki örnek farklı ayarlara sahip birkaç farklı zaman çizelgesini gösterir BeginTime .The following example shows several different timelines with different BeginTime settings.

<!-- This example shows how the BeginTime property determines when a timeline starts.
   Several rectangles are animated by DoubleAnimations with identical 
   durations and target values, but with different
   BeginTime settings. -->
   
<Page xmlns="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml/presentation" 
 xmlns:x="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml"
 WindowTitle="BeginTime Example">
 <StackPanel Margin="20">

  <!-- The rectangles to animate. -->
  <Rectangle Name="DefaultBeginTimeRectangle" 
   Width="20" Height="20" Fill="Blue" />
   
  <Rectangle Name="DelayedBeginTimeRectangle" 
   Width="20" Height="20" Fill="Blue" />
  
  <Rectangle Name="DelayedAnimationWithDelayedParentRectangle" 
   Width="20" Height="20" Fill="Blue" /> 

  <Rectangle Name="NegativeBeginTimeExampleRectangle" 
   Width="20" Height="20" Fill="Blue" />      
  
  <!-- Create a button to start the animations. -->
  <Button Margin="20" Content="Start Animations">
   <Button.Triggers>
    <EventTrigger RoutedEvent="Button.Click">
     <BeginStoryboard>
      <Storyboard>

       <!-- This animation starts as soon as the button is clicked, because it
          has a BeginTime of 0. -->
       <DoubleAnimation 
        Storyboard.TargetName="DefaultBeginTimeRectangle" 
        Storyboard.TargetProperty="Width"
        BeginTime="0:0:0" From="100" To="600" Duration="0:0:5" /> 

       <!-- This animation starts 5 seconds after the button is clicked. -->
       <DoubleAnimation 
        Storyboard.TargetName="DelayedBeginTimeRectangle" 
        Storyboard.TargetProperty="Width" 
        BeginTime="0:0:5" From="100" To="600" Duration="0:0:5" />
        
       <ParallelTimeline BeginTime="0:0:5"> 

       <!-- This animation starts 10 seconds after the button is clicked, 
          because its parent has a BeginTime of 5 seconds and it has
          a BeginTime of 5 seconds: 5 + 5 = 10. -->       
        <DoubleAnimation 
         Storyboard.TargetName="DelayedAnimationWithDelayedParentRectangle" 
         Storyboard.TargetProperty="Width" 
         BeginTime="0:0:5" From="100" To="600" Duration="0:0:5" />
       </ParallelTimeline>
       
       <!-- This animation starts as soon as the button is clicked, but
          it animates from 350 to 600 instead of from 100 to 600 
          because of its negative BeginTime. The negative BeginTime
          setting advances the animation, so that it behaves as though
          it had already been playing for 2.5 seconds as soon as it is
          started. -->
       <DoubleAnimation 
        Storyboard.TargetName="NegativeBeginTimeExampleRectangle" 
        Storyboard.TargetProperty="Width" 
        BeginTime="-0:0:2.5" From="100" To="600" Duration="0:0:5" />       
       
      </Storyboard>
     </BeginStoryboard>
    </EventTrigger>
   </Button.Triggers>   
  </Button>
  
  <!-- This example demonstrates how the BeginTime property works on a root timeline. -->
  <Rectangle Name="RootTimelineWithDelayedBeginTimeRectangle"
   Width="20" Height="20" Fill="Blue" >
   <Rectangle.Triggers>
    <EventTrigger RoutedEvent="Rectangle.MouseLeftButtonDown">
     <BeginStoryboard>
      <Storyboard BeginTime="0:0:5">
      
       <!-- This animation starts 5 seconds after the left mouse button
          is pressed, because its parent storyboard (a root timeline)
          has a BeginTime of 5 seconds. -->
       <DoubleAnimation 
        Storyboard.TargetName="RootTimelineWithDelayedBeginTimeRectangle" 
        Storyboard.TargetProperty="Width"
        BeginTime="0:0:0" From="100" To="600" Duration="0:0:2" />
      </Storyboard>
     </BeginStoryboard>
    </EventTrigger>
   </Rectangle.Triggers>
  </Rectangle>  
 </StackPanel>
</Page>

Açıklamalar

BeginTimeÖzelliği, bir dizide oynamakta olan zaman çizelgeleri oluşturmak için faydalıdır: BeginTime aynı üst öğeyi paylaşan ardışık zaman çizelgelerini artırarak oynatma sürelerini şaşırtabilir.The BeginTime property is useful for creating timelines that play in a sequence: by increasing the BeginTime of successive timelines that share the same parent, you can stagger their play times.

Negatif değerlerNegative Values

Negatif bir BeginTime değer, bir Timeline sürenin geçmişte çalışmaya başladığı gibi davranmasına neden olur.A negative BeginTime value causes a Timeline to behave as though it started at some time in the past. Örneğin, Timeline BeginTime negatif 2,5 saniye ve 5 saniyelik bir ile birlikte, Duration başlatıldığında yarı yönlü olarak görünür.For example, a Timeline with a BeginTime of negative 2.5 seconds and a Duration of 5 seconds will appear to be half-way finished when it starts.

BeginTime ve SpeedRatioBeginTime and SpeedRatio

Özelliği tarafından tanımlanan süre, BeginTime zaman çizelgesinin parentın saatinde ölçülür.The time described by the BeginTime property is measured in the timeline's parent's time. Örneğin, üst öğesi 2 olan 5 olan bir zaman çizelgesi BeginTime SpeedRatio 2,5 saniye sonra başlatılır.For example, a timeline with a BeginTime of 5 whose parent has a SpeedRatio of 2 actually starts after 2.5 seconds.

Bir zaman çizelgesinin kendi SpeedRatio ayarı, kendisini etkilemez BeginTime .A timeline's own SpeedRatio setting does not affect its BeginTime. Örneğin, BeginTime 5 saniyelik, a SpeedRatio 2 ve 1 ile bir üst zaman çizelgesi olan bir zaman çizelgesi, SpeedRatio 2,5 değil 5 saniye sonra başlar.For example, a timeline with a BeginTime of 5 seconds, a SpeedRatio of 2, and a parent timeline with a SpeedRatio of 1 starts after 5 seconds, not 2.5.

Bağımlılık Özelliği BilgileriDependency Property Information

Tanımlayıcı alanıIdentifier field BeginTimeProperty
Meta veri özellikleri olarak ayarlandıtrueMetadata properties set to true YokNone

XAML Öznitelik KullanımıXAML Attribute Usage

<object BeginTime= "[-] [gün.] saat:dakika:saniye[.* fractionalSeconds*] "/><object BeginTime="[-][days.]hours:minutes:seconds[.fractionalSeconds]"/>

-veya--or-

<object BeginTime= "[-] [gün.] saat:dakika"/><object BeginTime="[-][days.]hours:minutes"/>

-veya--or-

<object BeginTime= "[-]gün"/><object BeginTime="[-]days"/>

-veya--or-

<object BeginTime= "{X:null biçimlendirme uzantısı}"/><object BeginTime="{x:Null Markup Extension}"/>

XAML DeğerleriXAML Values

Köşeli ayraçlar ( [ ve) içindeki öğeler ] isteğe bağlıdır.Items in square brackets ([ and ]) are optional.

mişdays
System.Int32

Bu başlangıç zamanına göre yayılan gün sayısını açıklayan, 0 ' dan büyük veya buna eşit bir değer.A value greater than or equal to 0 that describes the number of days spanned by this begin time.

saatlerininhours
System.Int32

Bu başlangıç zamanına göre yayılan saat sayısını temsil eden 0 ile 23 arasında bir değer.A value between 0 and 23 that represents the number of hours spanned by this begin time.

dakikaminutes
System.Int32

Bu başlangıç zamanına göre yayılan dakika sayısını temsil eden 0 ile 59 arasında bir değer.A value between 0 and 59 that represents the number of minutes spanned by this begin time.

saniyedenseconds
System.Int32

Bu başlangıç zamanına göre yayılan saniye sayısını temsil eden 0 ile 59 arasında bir değer.A value between 0 and 59 that represents the number of seconds spanned by this begin time.

fractionalSecondsfractionalSeconds
System.Int32

Kesirli saniyeleri temsil eden 1 ile 7 basamaktan oluşan bir değer.A value consisting of 1 to 7 digits that represents fractional seconds.

Tüm sözdizimi için TimeSpan , sayfanın açıklamalar bölümüne bakın Parse .For the complete TimeSpan syntax, see the Remarks section of the Parse page.

Şunlara uygulanır

Ayrıca bkz.