BitmapCacheBrush Sınıf

Tanım

Önbelleğe alınmış içerik ile bir alanı boyar.Paints an area with cached content.

public ref class BitmapCacheBrush sealed : System::Windows::Media::Brush
public sealed class BitmapCacheBrush : System.Windows.Media.Brush
type BitmapCacheBrush = class
  inherit Brush
Public NotInheritable Class BitmapCacheBrush
Inherits Brush
Devralma

Örnekler

Aşağıdaki kod örneği, bir BitmapCache BitmapCacheBrushnasıl ilişkilendirmekte olduğunu gösterir.The following code example shows how to associate a BitmapCache with a BitmapCacheBrush. BitmapCacheBrush kaynağını birden çok öğe üzerinde kullanabilir ve iyi bir performans elde edebilirsiniz.You can use the BitmapCacheBrush resource on multiple elements and achieve good performance. Tüm kod listesi için bkz. nasıl yapılır: önbelleğe alınan öğeyi fırça olarak kullanma.For the complete code listing, see How to: Use a Cached Element as a Brush.

<Window.Resources>
  <RichTextBox x:Key="cachedRichTextBox" >
    <RichTextBox.CacheMode>
      <BitmapCache EnableClearType="True" RenderAtScale="1" SnapsToDevicePixels="True" />
    </RichTextBox.CacheMode>
  </RichTextBox>

  <BitmapCacheBrush x:Key="cachedRichTextBoxBrush" Target="{StaticResource cachedRichTextBox}">
    <BitmapCacheBrush.BitmapCache>
      <BitmapCache EnableClearType="False" RenderAtScale="0.4" SnapsToDevicePixels="False" />
    </BitmapCacheBrush.BitmapCache>
  </BitmapCacheBrush>    
</Window.Resources>

Açıklamalar

Önbelleğe alınmış bir öğeyi verimli bir şekilde yeniden kullanmak için BitmapCacheBrush sınıfını kullanın.Use the BitmapCacheBrush class to reuse a cached element efficiently. Bu, karmaşık içeriği birden çok öğeye boyamanıza gerek duyduğunuzda yararlıdır.This is useful when you need to paint complex content onto multiple elements. Karmaşık bir öğeyi önbelleğe almak için BitmapCache sınıfını kullanın.Use the BitmapCache class to cache a complex element.

Target özelliğine bir Visual atayın ve isteğe bağlı olarak BitmapCache özelliğine bir BitmapCache atayın.Assign a Visual to the Target property and optionally assign a BitmapCache to the BitmapCache property. Fırçanın ve hedef Visual CacheMode farklı davranışlar üretmede etkileşime geçin.The CacheMode of the brush and the target Visual interact to produce different behaviors. Aşağıdaki tabloda bu etkileşim açıklanmaktadır.The following table describes this interaction.

Hedefte CacheMode yokTarget has no CacheMode Hedefte CacheMode değeri yokTarget has CacheMode
Fırçanın CacheMode değeri yokBrush has no CacheMode Hedef görsel işler normal şekilde; Fırça varsayılan önbellek davranışını kullanır.Target visual renders normally; brush uses default cache behavior. Hedef görsel kendi önbelleğinde işlenir; fırça, işleme sırasında hedefin önbelleğini kullanır.Target visual renders into its own cache; brush uses target's cache when rendering.
Fırçanın CacheMode değeriBrush has CacheMode Hedef görsel işler normal şekilde; fırça, hedefi kendi önbelleğinde işler ve bunu işlemek için kullanır.Target visual renders normally; brush renders target into its own cache and uses this to render. Hedef görsel kendi önbelleğinde işlenir; fırça, hedefi fırçanın kendi önbelleğinde oluşturur ve bunu işlemek için kullanır.Target visual renders into its own cache; brush renders target into brush's own cache and uses this to render.

BitmapCacheBrush sınıfı VisualBrush sınıfına benzerdir, ancak BitmapCacheBrush her zaman hedef öğedeki bir önbellekten veya BitmapCache özelliği tarafından tanımlanan bir önbellekten işler.The BitmapCacheBrush class is similar to the VisualBrush class, but BitmapCacheBrush always renders from a cache on the target element, or from a cache defined by the BitmapCache property. BitmapCacheBrush sınıfı, kirli bölgeleri de destekler.The BitmapCacheBrush class also supports dirty regions.

Aşağıdaki tabloda BitmapCacheBrush sınıfı için varsayılan bit eşlem önbellek ayarları gösterilmektedir.The following table shows the default bitmap cache settings for the BitmapCacheBrush class.

Bit eşlem önbellek özelliğiBitmap Cache Property Varsayılan ayarDefault Setting
SnapsToDevicePixels false
EnableClearType false
RenderAtScale 11

SnapsToDevicePixels özelliği BitmapCacheBrush sınıfı tarafından yok sayılır.The SnapsToDevicePixels property is ignored by the BitmapCacheBrush class.

BitmapCacheBrush sınıfı, kök Visualaşağıdaki özellikleri yoksayar.The BitmapCacheBrush class ignores the following properties on the root Visual. Bu davranış VisualBrush sınıfından farklıdır.This behavior differs from the VisualBrush class.

Oluşturucular

BitmapCacheBrush()

BitmapCacheBrush sınıfının yeni bir örneğini başlatır.Initializes a new instance of the BitmapCacheBrush class.

BitmapCacheBrush(Visual)

Belirtilen VisualBitmapCacheBrush sınıfının yeni bir örneğini başlatır.Initializes a new instance of the BitmapCacheBrush class with the specified Visual.

Alanlar

AutoLayoutContentProperty

AutoLayoutContent bağımlılık özelliğini tanımlar.Identifies the AutoLayoutContent dependency property.

BitmapCacheProperty

BitmapCache bağımlılık özelliğini tanımlar.Identifies the BitmapCache dependency property.

TargetProperty

Target bağımlılık özelliğini tanımlar.Identifies the Target dependency property.

Özellikler

AutoLayoutContent

Düzenin bu fırçanın içeriğine uygulanıp uygulanmadığını gösteren bir değer alır veya ayarlar.Gets or sets a value that indicates whether layout is applied to the contents of this brush.

BitmapCache

Önbelleğe alınmış içeriği temsil eden bir CacheMode alır veya ayarlar.Gets or sets a CacheMode that represents cached content.

CanFreeze

Nesnenin değiştirilemez olarak yapılıp yapılmayacağını gösteren bir değer alır.Gets a value that indicates whether the object can be made unmodifiable.

(Devralındığı yer: Freezable)
DependencyObjectType

Bu örneğin CLRCLR türünü sarmalayan DependencyObjectType alır.Gets the DependencyObjectType that wraps the CLRCLR type of this instance.

(Devralındığı yer: DependencyObject)
Dispatcher

Dispatcher İleDispatcherObject ilişkili olduğunu alır.Gets the Dispatcher this DispatcherObject is associated with.

(Devralındığı yer: DispatcherObject)
HasAnimatedProperties

Bir veya daha fazla AnimationClock nesnesinin bu nesnenin bağımlılık özelliklerinden hiçbiriyle ilişkili olup olmadığını gösteren bir değer alır.Gets a value that indicates whether one or more AnimationClock objects is associated with any of this object's dependency properties.

(Devralındığı yer: Animatable)
IsFrozen

Nesnenin şu anda değiştirilebilir olup olmadığını gösteren bir değer alır.Gets a value that indicates whether the object is currently modifiable.

(Devralındığı yer: Freezable)
IsSealed

Bu örneğin şu anda kapalı olup olmadığını gösteren bir değer alır (salt okunurdur).Gets a value that indicates whether this instance is currently sealed (read-only).

(Devralındığı yer: DependencyObject)
Opacity

Bir Brushopaklık derecesini alır veya ayarlar.Gets or sets the degree of opacity of a Brush.

(Devralındığı yer: Brush)
RelativeTransform

Göreli koordinatları kullanarak fırçaya uygulanan dönüşümü alır veya ayarlar.Gets or sets the transformation that is applied to the brush using relative coordinates.

(Devralındığı yer: Brush)
Target

Hedef görseli önbelleğe alır veya ayarlar.Gets or sets the target visual to cache.

Transform

Fırçaya uygulanan dönüşümü alır veya ayarlar.Gets or sets the transformation that is applied to the brush. Bu dönüşüm, fırçanın çıkışı eşlendikten ve konumlandırıldıktan sonra uygulanır.This transformation is applied after the brush's output has been mapped and positioned.

(Devralındığı yer: Brush)

Yöntemler

ApplyAnimationClock(DependencyProperty, AnimationClock)

Belirtilen DependencyPropertyAnimationClock uygular.Applies an AnimationClock to the specified DependencyProperty. Özellik zaten canlandırılmış ise, SnapshotAndReplace iletim davranışı kullanılır.If the property is already animated, the SnapshotAndReplace handoff behavior is used.

(Devralındığı yer: Animatable)
ApplyAnimationClock(DependencyProperty, AnimationClock, HandoffBehavior)

Belirtilen DependencyPropertyAnimationClock uygular.Applies an AnimationClock to the specified DependencyProperty. Özellik zaten canlandırılmış ise, belirtilen HandoffBehavior kullanılır.If the property is already animated, the specified HandoffBehavior is used.

(Devralındığı yer: Animatable)
BeginAnimation(DependencyProperty, AnimationTimeline)

Belirtilen DependencyPropertybir animasyon uygular.Applies an animation to the specified DependencyProperty. Bir sonraki çerçeve işlendiğinde animasyon başlatılır.The animation is started when the next frame is rendered. Belirtilen özellik zaten canlandırılmış ise, SnapshotAndReplace iletim davranışı kullanılır.If the specified property is already animated, the SnapshotAndReplace handoff behavior is used.

(Devralındığı yer: Animatable)
BeginAnimation(DependencyProperty, AnimationTimeline, HandoffBehavior)

Belirtilen DependencyPropertybir animasyon uygular.Applies an animation to the specified DependencyProperty. Bir sonraki çerçeve işlendiğinde animasyon başlatılır.The animation is started when the next frame is rendered. Belirtilen özellik zaten canlandırılmış ise, belirtilen HandoffBehavior kullanılır.If the specified property is already animated, the specified HandoffBehavior is used.

(Devralındığı yer: Animatable)
CheckAccess()

Çağıran iş parçacığının bu DispatcherObjectöğesine erişip erişemeyeceğini belirler.Determines whether the calling thread has access to this DispatcherObject.

(Devralındığı yer: DispatcherObject)
ClearValue(DependencyProperty)

Bir özelliğin yerel değerini temizler.Clears the local value of a property. Temizlenme özelliği bir DependencyProperty tanımlayıcısı tarafından belirtilir.The property to be cleared is specified by a DependencyProperty identifier.

(Devralındığı yer: DependencyObject)
ClearValue(DependencyPropertyKey)

Salt okunurdur özelliğinin yerel değerini temizler.Clears the local value of a read-only property. Temizlenme özelliği bir DependencyPropertyKeytarafından belirtilir.The property to be cleared is specified by a DependencyPropertyKey.

(Devralındığı yer: DependencyObject)
Clone()

Nesnenin değerlerinin derin kopyalarını yaparak BitmapCacheBrushdeğiştirilebilir bir kopyasını oluşturur.Creates a modifiable clone of the BitmapCacheBrush, making deep copies of the object's values. Nesnenin bağımlılık özellikleri kopyalanırken, bu yöntem ifadeleri (artık çözümlenmeyebilir) kopyalar, ancak animasyon veya geçerli değerlerini değiştirmez.When copying the object's dependency properties, this method copies expressions (which might no longer resolve) but not animations or their current values.

CloneCore(Freezable)

Temel (animasyonlu olmayan) özellik değerlerini kullanarak belirtilen Freezable örneğini bir kopya (derin kopya) yapar.Makes the instance a clone (deep copy) of the specified Freezable using base (non-animated) property values.

(Devralındığı yer: Freezable)
CloneCurrentValue()

Geçerli değerlerini kullanarak BitmapCacheBrush değiştirilebilir bir kopya (derin kopya) oluşturur.Creates a modifiable clone (deep copy) of the BitmapCacheBrush using its current values.

CloneCurrentValueCore(Freezable)

Geçerli özellik değerlerini kullanarak örneği belirtilen Freezable değiştirilebilir bir kopya (derin kopya) yapar.Makes the instance a modifiable clone (deep copy) of the specified Freezable using current property values.

(Devralındığı yer: Freezable)
CoerceValue(DependencyProperty)

Belirtilen bağımlılık özelliğinin değerini zorlar.Coerces the value of the specified dependency property. Bu, bağımlılık özelliği için özellik meta verilerinde belirtilen tüm CoerceValueCallback işlevleri çağıran DependencyObjectbulunduğundan gerçekleştirilir.This is accomplished by invoking any CoerceValueCallback function specified in property metadata for the dependency property as it exists on the calling DependencyObject.

(Devralındığı yer: DependencyObject)
CreateInstance()

Freezable sınıfının yeni bir örneğini başlatır.Initializes a new instance of the Freezable class.

(Devralındığı yer: Freezable)
CreateInstanceCore()

Türetilmiş bir sınıfta uygulandığında, Freezable türetilen sınıfın yeni bir örneğini oluşturur.When implemented in a derived class, creates a new instance of the Freezable derived class.

(Devralındığı yer: Freezable)
Equals(Object)

Belirtilen DependencyObject geçerli DependencyObjecteşdeğer olup olmadığını belirler.Determines whether a provided DependencyObject is equivalent to the current DependencyObject.

(Devralındığı yer: DependencyObject)
Freeze()

Geçerli nesneyi değiştirilemez yapar ve IsFrozen özelliğini trueolarak ayarlar.Makes the current object unmodifiable and sets its IsFrozen property to true.

(Devralındığı yer: Freezable)
FreezeCore(Boolean)

Bu Animatable nesneyi değiştirilemeyen hale getirir veya değiştirilemez olarak yapılıp yapılmayacağını belirler.Makes this Animatable object unmodifiable or determines whether it can be made unmodifiable.

(Devralındığı yer: Animatable)
GetAnimationBaseValue(DependencyProperty)

Belirtilen DependencyPropertyhareketli olmayan değerini döndürür.Returns the non-animated value of the specified DependencyProperty.

(Devralındığı yer: Animatable)
GetAsFrozen()

Taban (animasyonlu olmayan) özellik değerlerini kullanarak Freezabledondurulmuş bir kopyasını oluşturur.Creates a frozen copy of the Freezable, using base (non-animated) property values. Kopya Dondurulmuş olduğundan, dondurulmuş tüm alt nesneler başvuruya göre kopyalanır.Because the copy is frozen, any frozen sub-objects are copied by reference.

(Devralındığı yer: Freezable)
GetAsFrozenCore(Freezable)

Temel (animasyonlu olmayan) özellik değerlerini kullanarak, örneği belirtilen Freezable dondurulmuş bir kopyası yapar.Makes the instance a frozen clone of the specified Freezable using base (non-animated) property values.

(Devralındığı yer: Freezable)
GetCurrentValueAsFrozen()

Geçerli özellik değerlerini kullanarak Freezable dondurulmuş bir kopyasını oluşturur.Creates a frozen copy of the Freezable using current property values. Kopya Dondurulmuş olduğundan, dondurulmuş tüm alt nesneler başvuruya göre kopyalanır.Because the copy is frozen, any frozen sub-objects are copied by reference.

(Devralındığı yer: Freezable)
GetCurrentValueAsFrozenCore(Freezable)

Geçerli örneği belirtilen Freezabledondurulmuş bir kopyası yapar.Makes the current instance a frozen clone of the specified Freezable. Nesne animasyonlu bağımlılık özelliklerine sahipse, geçerli animasyon değerleri kopyalanır.If the object has animated dependency properties, their current animated values are copied.

(Devralındığı yer: Freezable)
GetHashCode()

Bu DependencyObjectiçin bir karma kodu alır.Gets a hash code for this DependencyObject.

(Devralındığı yer: DependencyObject)
GetLocalValueEnumerator()

Hangi bağımlılık özelliklerinin yerel olarak bu DependencyObjectdeğer ayarlamış olduğunu belirlemek için özel bir Numaralandırıcı oluşturur.Creates a specialized enumerator for determining which dependency properties have locally set values on this DependencyObject.

(Devralındığı yer: DependencyObject)
GetType()

Geçerli örneğin Type alır.Gets the Type of the current instance.

(Devralındığı yer: Object)
GetValue(DependencyProperty)

Bu bir DependencyObjectörneğindeki Dependency özelliğinin geçerli etkin değerini döndürür.Returns the current effective value of a dependency property on this instance of a DependencyObject.

(Devralındığı yer: DependencyObject)
InvalidateProperty(DependencyProperty)

Belirtilen bağımlılık özelliği için geçerli değeri yeniden değerlendirir.Re-evaluates the effective value for the specified dependency property.

(Devralındığı yer: DependencyObject)
MemberwiseClone()

Geçerli Objectbasit bir kopyasını oluşturur.Creates a shallow copy of the current Object.

(Devralındığı yer: Object)
OnChanged()

Geçerli Freezable nesnesi değiştirildiğinde çağırılır.Called when the current Freezable object is modified.

(Devralındığı yer: Freezable)
OnFreezablePropertyChanged(DependencyObject, DependencyObject)

Yeni ayarlanmış bir DependencyObjectType veri üyesi için uygun bağlam işaretçilerinin kurulabilmesini sağlar.Ensures that appropriate context pointers are established for a DependencyObjectType data member that has just been set.

(Devralındığı yer: Freezable)
OnFreezablePropertyChanged(DependencyObject, DependencyObject, DependencyProperty)

Bu üye Windows Presentation Foundation (WPF)Windows Presentation Foundation (WPF) altyapısını destekler ve doğrudan kodunuzdan kullanılmaya yönelik değildir.This member supports the Windows Presentation Foundation (WPF)Windows Presentation Foundation (WPF) infrastructure and is not intended to be used directly from your code.

(Devralındığı yer: Freezable)
OnPropertyChanged(DependencyPropertyChangedEventArgs)

OnPropertyChanged(DependencyPropertyChangedEventArgs) DependencyObject uygulamasını geçersiz kılar. Ayrıca, Freezabletürü değişen bir bağımlılık özelliğine yanıt olarak Changed işleyicileri de çağırır.Overrides the DependencyObject implementation of OnPropertyChanged(DependencyPropertyChangedEventArgs) to also invoke any Changed handlers in response to a changing dependency property of type Freezable.

(Devralındığı yer: Freezable)
ReadLocalValue(DependencyProperty)

Varsa, bağımlılık özelliğinin yerel değerini döndürür.Returns the local value of a dependency property, if it exists.

(Devralındığı yer: DependencyObject)
ReadPreamble()

Freezable geçerli bir iş parçacığından erişilmesini sağlar.Ensures that the Freezable is being accessed from a valid thread. Freezable ınherıtors, bağımlılık özellikleri olmayan veri üyelerini okuyan herhangi bir API 'nin başlangıcında bu yöntemi çağırmalıdır.Inheritors of Freezable must call this method at the beginning of any API that reads data members that are not dependency properties.

(Devralındığı yer: Freezable)
SetCurrentValue(DependencyProperty, Object)

Bir bağımlılık özelliğinin değerini, değer kaynağını değiştirmeden ayarlar.Sets the value of a dependency property without changing its value source.

(Devralındığı yer: DependencyObject)
SetValue(DependencyProperty, Object)

Bağımlılık özelliği tanımlayıcısı tarafından belirtilen bir Dependency özelliğinin yerel değerini ayarlar.Sets the local value of a dependency property, specified by its dependency property identifier.

(Devralındığı yer: DependencyObject)
SetValue(DependencyPropertyKey, Object)

Bir salt okuma bağımlılık özelliğinin yerel değerini, bağımlılık özelliğinin DependencyPropertyKey tanımlayıcısıyla belirtilen şekilde ayarlar.Sets the local value of a read-only dependency property, specified by the DependencyPropertyKey identifier of the dependency property.

(Devralındığı yer: DependencyObject)
ShouldSerializeProperty(DependencyProperty)

Serileştirme işlemlerinin, belirtilen bağımlılık özelliği için değeri serileştirmesi gerekip gerekmediğini belirten bir değer döndürür.Returns a value that indicates whether serialization processes should serialize the value for the provided dependency property.

(Devralındığı yer: DependencyObject)
ToString()

Bu Brushdize temsilini döndürün.Return string representation of this Brush.

(Devralındığı yer: Brush)
ToString(IFormatProvider)

Belirtilen kültüre özgü biçimlendirme bilgilerine göre bu nesnenin dize temsilini oluşturur.Creates a string representation of this object based on the specified culture-specific formatting information.

(Devralındığı yer: Brush)
VerifyAccess()

Çağıran iş parçacığının buna DispatcherObjecterişimi olmasını zorlar.Enforces that the calling thread has access to this DispatcherObject.

(Devralındığı yer: DispatcherObject)
WritePostscript()

Freezable için Changed olayını yükseltir ve OnChanged() yöntemini çağırır.Raises the Changed event for the Freezable and invokes its OnChanged() method. Freezable türetilen sınıflar, bağımlılık özellikleri olarak depolanmayan sınıf üyelerini değiştiren herhangi bir API 'nin sonunda bu yöntemi çağırmalıdır.Classes that derive from Freezable should call this method at the end of any API that modifies class members that are not stored as dependency properties.

(Devralındığı yer: Freezable)
WritePreamble()

Freezable dondurulmuş olmadığını ve geçerli bir iş parçacığı bağlamından erişildiğini doğrular.Verifies that the Freezable is not frozen and that it is being accessed from a valid threading context. Freezable ınherıtors, bağımlılık özellikleri olmayan veri üyelerine yazan herhangi bir API 'nin başlangıcında bu yöntemi çağırmalıdır.Freezable inheritors should call this method at the beginning of any API that writes to data members that are not dependency properties.

(Devralındığı yer: Freezable)

Ekinlikler

Changed

Freezable veya içerdiği bir nesne değiştirildiğinde gerçekleşir.Occurs when the Freezable or an object it contains is modified.

(Devralındığı yer: Freezable)

Belirtik Arabirim Kullanımları

IFormattable.ToString(String, IFormatProvider)

Geçerli örneğin değerini belirtilen biçimi kullanarak biçimlendirir.Formats the value of the current instance using the specified format.

(Devralındığı yer: Brush)

Şunlara uygulanır

Ayrıca bkz.