Brush.Opacity Özellik

Tanım

Bir Brushopaklık derecesini alır veya ayarlar.Gets or sets the degree of opacity of a Brush.

public:
 property double Opacity { double get(); void set(double value); };
public double Opacity { get; set; }
member this.Opacity : double with get, set
Public Property Opacity As Double

Özellik Değeri

Opacity özelliğinin değeri 0,0 ile 1,0 arasında bir değer olarak ifade edilir.The value of the Opacity property is expressed as a value between 0.0 and 1.0. Varsayılan değer 1,0 ' dir.The default value is 1.0.

Açıklamalar

0 Opacity değeri fırçanın tamamen saydam olduğunu, 1 değeri ise fırçanın tamamen opak olduğunu gösterir.A Opacity value of 0 indicates that the brush is completely transparent, while a value of 1 indicates that the brush is completely opaque. 0,5 değeri, fırçanın %50 donuk olduğunu gösterir, 0,725 değeri fırçanın% 72,5 donuk olduğunu ve bu şekilde devam eder.A value of 0.5 indicates the brush is 50% opaque, a value of 0.725 indicates the brush is 72.5% opaque, and so on. 0 ' dan küçük değerler 0 olarak değerlendirilir, 1 ' den büyük değerler 1 olarak değerlendirilir.Values less than 0 are treated as 0, while values greater than 1 are treated as 1.

Bağımlılık Özelliği BilgileriDependency Property Information

Tanımlayıcı alanıIdentifier field OpacityProperty
Meta veri özellikleri true olarak ayarlandıMetadata properties set to true YokNone

Şunlara uygulanır

Ayrıca bkz.