Brush.Transform Özellik

Tanım

Fırçaya uygulanan dönüşümü alır veya ayarlar.Gets or sets the transformation that is applied to the brush. Bu dönüşüm, fırçanın çıkışı eşlendikten ve konumlandırıldıktan sonra uygulanır.This transformation is applied after the brush's output has been mapped and positioned.

public:
 property System::Windows::Media::Transform ^ Transform { System::Windows::Media::Transform ^ get(); void set(System::Windows::Media::Transform ^ value); };
public System.Windows.Media.Transform Transform { get; set; }
member this.Transform : System.Windows.Media.Transform with get, set
Public Property Transform As Transform

Özellik Değeri

Transform

Fırçaya uygulanacak dönüşüm.The transformation to apply to the brush. Varsayılan değer Identity dönüşümdir.The default value is the Identity transformation.

Açıklamalar

Fırçanın içeriğini döndürmek, ölçeklendirmek, eğriltmek veya çevirmek için bu özelliği kullanın.Use this property to rotate, scale, skew, or translate a brush's content. Bu özellik hakkında ayrıntılı bilgi için bkz. fırça dönüşümüne genel bakış.For detailed information about this property, see the Brush Transformation Overview.

Şunlara uygulanır

Ayrıca bkz.