Colors.SpringGreen Özellik

Tanım

#FF00FF7F değeri olan sistem tarafından tanımlanan rengi alır ARGBARGB . #FF00FF7FGets the system-defined color that has an ARGBARGB value of #FF00FF7F.

public:
 static property System::Windows::Media::Color SpringGreen { System::Windows::Media::Color get(); };
public static System.Windows.Media.Color SpringGreen { get; }
member this.SpringGreen : System.Windows.Media.Color
Public Shared ReadOnly Property SpringGreen As Color

Özellik Değeri

Color

Alfa, kırmızı, yeşil ve mavi kanallar açısından renkleri temsil eder.Represents colors in terms of alpha, red, green, and blue channels.

Açıklamalar

Renk özellikleri hakkında daha fazla bilgi için bkz Colors ..For more information about color properties, see Colors.

XAML Öznitelik KullanımıXAML Attribute Usage

<object property="SpringGreen"/>  

Şunlara uygulanır