DrawingCollection.Enumerator.IEnumerator.Current Özellik

Tanım

Bu tür veya üye Windows Presentation Foundation (WPF) altyapısını destekler ve doğrudan kodunuzdan kullanılmaya yönelik değildir.This type or member supports the Windows Presentation Foundation (WPF) infrastructure and is not intended to be used directly from your code.

property System::Object ^ System::Collections::IEnumerator::Current { System::Object ^ get(); };
object System.Collections.IEnumerator.Current { get; }
member this.System.Collections.IEnumerator.Current : obj
 ReadOnly Property Current As Object Implements IEnumerator.Current

Özellik Değeri

Object

Uygulamalar

Şunlara uygulanır