ShaderEffect.PaddingBottom Özellik

Tanım

Efektin çıkış dokusunun, alt kenar üzerinde giriş dokusundaki daha büyük olduğunu gösteren bir değer alır veya ayarlar.Gets or sets a value indicating that the effect's output texture is larger than its input texture along the bottom edge.

protected:
 property double PaddingBottom { double get(); void set(double value); };
protected double PaddingBottom { get; set; }
member this.PaddingBottom : double with get, set
Protected Property PaddingBottom As Double

Özellik Değeri

Double

Efektin alt kenarı üzerinde doldurma.The padding along the bottom edge of the effect.

Özel durumlar

Belirtilen değer 0 ' dan küçük.The provided value is less than 0.

Şunlara uygulanır