EllipseGeometry Sınıf

Tanım

Bir daire veya elips geometrisini temsil eder.Represents the geometry of a circle or ellipse.

public ref class EllipseGeometry sealed : System::Windows::Media::Geometry
public sealed class EllipseGeometry : System.Windows.Media.Geometry
type EllipseGeometry = class
  inherit Geometry
Public NotInheritable Class EllipseGeometry
Inherits Geometry
Devralma

Örnekler

Aşağıdaki örnek, EllipseGeometry öğesinin içeriğini tanımlamak için iki nesne kullanır GeometryDrawing .The following example uses two EllipseGeometry objects to define the contents of a GeometryDrawing. Bu örnek aşağıdaki çıktıyı üretir:This example produces the following output:

İki elips için GeometryDrawingA GeometryDrawing of two ellipses
İki EllipseGeometry nesnesiTwo EllipseGeometry objects

using System;
using System.Windows;
using System.Windows.Controls;
using System.Windows.Media;
using System.Windows.Media.Animation;
using System.Windows.Shapes;

namespace SDKSample
{
  public class GeometryDrawingExample : Page
  {
    public GeometryDrawingExample()
    {

      //
      // Create the Geometry to draw.
      //
      GeometryGroup ellipses = new GeometryGroup();
      ellipses.Children.Add(
        new EllipseGeometry(new Point(50,50), 45, 20)
        );
      ellipses.Children.Add(
        new EllipseGeometry(new Point(50, 50), 20, 45)
        );

      //
      // Create a GeometryDrawing.
      //
      GeometryDrawing aGeometryDrawing = new GeometryDrawing();
      aGeometryDrawing.Geometry = ellipses;

      // Paint the drawing with a gradient.
      aGeometryDrawing.Brush = 
        new LinearGradientBrush(
          Colors.Blue, 
          Color.FromRgb(204,204,255), 
          new Point(0,0), 
          new Point(1,1));

      // Outline the drawing with a solid color.
      aGeometryDrawing.Pen = new Pen(Brushes.Black, 10);

      //
      // Use a DrawingImage and an Image control
      // to display the drawing.
      //
      DrawingImage geometryImage = new DrawingImage(aGeometryDrawing);

      // Freeze the DrawingImage for performance benefits.
      geometryImage.Freeze();

      Image anImage = new Image();
      anImage.Source = geometryImage;
      anImage.Stretch = Stretch.None;
      anImage.HorizontalAlignment = HorizontalAlignment.Left;

      //
      // Place the image inside a border and
      // add it to the page.
      //
      Border exampleBorder = new Border();
      exampleBorder.Child = anImage;
      exampleBorder.BorderBrush = Brushes.Gray;
      exampleBorder.BorderThickness = new Thickness(1);
      exampleBorder.HorizontalAlignment = HorizontalAlignment.Left;
      exampleBorder.VerticalAlignment = VerticalAlignment.Top;
      exampleBorder.Margin = new Thickness(10);

      this.Margin = new Thickness(20);
      this.Background = Brushes.White;
      this.Content = exampleBorder;
    }
  }
}
<Page 
 xmlns="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml/presentation"
 xmlns:x="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml"
 xmlns:PresentationOptions="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml/presentation/options" 
 xmlns:mc="http://schemas.openxmlformats.org/markup-compatibility/2006"
 mc:Ignorable="PresentationOptions"
 Margin="20" Background="White">

 <Border BorderBrush="Gray" BorderThickness="1" 
  HorizontalAlignment="Left" VerticalAlignment="Top"
  Margin="10">
  <Image Stretch="None" HorizontalAlignment="Left">
   <Image.Source>
    <DrawingImage PresentationOptions:Freeze="True">
     <DrawingImage.Drawing>
     
      <GeometryDrawing>
       <GeometryDrawing.Geometry>

        <!-- Create a composite shape. -->
        <GeometryGroup>
         <EllipseGeometry Center="50,50" RadiusX="45" RadiusY="20" />
         <EllipseGeometry Center="50,50" RadiusX="20" RadiusY="45" />
        </GeometryGroup>
       </GeometryDrawing.Geometry>
       <GeometryDrawing.Brush>

        <!-- Paint the drawing with a gradient. -->
        <LinearGradientBrush>
         <GradientStop Offset="0.0" Color="Blue" />
         <GradientStop Offset="1.0" Color="#CCCCFF" />
        </LinearGradientBrush>
       </GeometryDrawing.Brush>
       <GeometryDrawing.Pen>

        <!-- Outline the drawing with a solid color. -->
        <Pen Thickness="10" Brush="Black" />
       </GeometryDrawing.Pen>
      </GeometryDrawing>
     </DrawingImage.Drawing>
    </DrawingImage>
   </Image.Source>
  </Image>
 </Border>


</Page>

Açıklamalar

Bir EllipseGeometry Path Elips çizmek için ya da, elips bir GeometryDrawing Clip UIElement kırpma bölgesi tanımlamak için bir öğesi veya ile sınıfını kullanın.Use the EllipseGeometry class with a Path element or a GeometryDrawing to draw an ellipse, or with the Clip property of a UIElement to define an elliptical clip region. EllipseGeometrySınıfın diğer birçok kullanımı da vardır.The EllipseGeometry class also has many other uses. Hakkında daha fazla bilgi için EllipseGeometry bkz. geometriye genel bakış.For more information about EllipseGeometry, see Geometry Overview.

Elips ile karşılaştırılan EllipseGeometryEllipseGeometry Compared to Ellipse

EllipseSınıfı Fill ,, Stroke ve olmayan diğer işleme özelliklerine sahiptir EllipseGeometry .The Ellipse class has a Fill, Stroke, and other rendering properties that EllipseGeometry lacks. EllipseSınıfı bir FrameworkElement öğesidir ve bu nedenle Düzen sistemine katılıyorsa, alt öğeleri destekleyen herhangi bir öğenin içeriği olarak kullanılabilir UIElement .The Ellipse class is a FrameworkElement and therefore participates in the layout system; it can be used as the content of any element that supports UIElement children.

EllipseGeometryDiğer yandan sınıfı, bir elips geometrisini tanımlar ve kendisini işleyebilir.The EllipseGeometry class, on the other hand, simply defines the geometry of an ellipse, and cannot render itself. Basitliği nedeniyle, daha geniş bir dizi kullanımı vardır.Because of its simplicity, it has a wider range of uses.

Freezable özellikleriFreezable Features

EllipseGeometry, Bir Freezable nesne türüdür ve bu nedenle performansı artırmak için dondurulabilir.An EllipseGeometry is a type of Freezable object and therefore can be frozen to improve performance. Dondurma ve kopyalama gibi özellikler hakkında daha fazla bilgi için Freezable bkz. Freezable nesnelerine genel bakış.For information about Freezable features, such as freezing and cloning, see Freezable Objects Overview.

Oluşturucular

EllipseGeometry()

EllipseGeometry sınıfının yeni bir örneğini başlatır.Initializes a new instance of the EllipseGeometry class.

EllipseGeometry(Point, Double, Double)

Sınıfın yeni bir örneğini EllipseGeometry , belirtilen Merkez konumu, x radius ve y yarıçapı olan bir elips olarak başlatır.Initializes a new instance of the EllipseGeometry class as an ellipse that has a specified center location, x radius, and y radius.

EllipseGeometry(Point, Double, Double, Transform)

EllipseGeometryBelirtilen konum, boyut ve dönüşüme sahip bir sınıfın yeni bir örneğini başlatır.Initializes a new instance of the EllipseGeometry class that has the specified position, size, and transformation.

EllipseGeometry(Rect)

Geçirilen genişliğe eşit bir yatay çapı olan sınıfın yeni bir örneğini başlatır EllipseGeometry Rect , bir dikey çap, geçilen uzunluğa eşittir Rect ve bir orta nokta konumu geçti ortaına eşittir Rect .Initializes a new instance of the EllipseGeometry class that has a horizontal diameter equal to the width of the passed Rect, a vertical diameter equal to the length of the passed Rect, and a center point location equal to the center of the passed Rect.

Alanlar

CenterProperty

CenterBağımlılık özelliğini tanımlar.Identifies the Center dependency property.

RadiusXProperty

RadiusXBağımlılık özelliğini tanımlar.Identifies the RadiusX dependency property.

RadiusYProperty

RadiusYBağımlılık özelliğini tanımlar.Identifies the RadiusY dependency property.

Özellikler

Bounds

RectBunun sınırlayıcı kutusunu temsil eden bir alır EllipseGeometry .Gets a Rect that represents the bounding box of this EllipseGeometry. Bu yöntem, bir vuruş tarafından büyük olasılıkla eklenen ekstra alanı dikkate almaz.This method does not consider the extra area potentially added by a stroke.

CanFreeze

Nesnenin değiştirilemez olarak yapılıp yapılmayacağını gösteren bir değer alır.Gets a value that indicates whether the object can be made unmodifiable.

(Devralındığı yer: Freezable)
Center

Orta noktasını alır veya ayarlar EllipseGeometry .Gets or sets the center point of the EllipseGeometry.

DependencyObjectType

DependencyObjectTypeBu ÖRNEĞIN clr türünü sarmalayan öğesini alır.Gets the DependencyObjectType that wraps the CLR type of this instance.

(Devralındığı yer: DependencyObject)
Dispatcher

Dispatcher DispatcherObject İle ilişkili olduğunu alır.Gets the Dispatcher this DispatcherObject is associated with.

(Devralındığı yer: DispatcherObject)
HasAnimatedProperties

Bu nesnenin bağımlılık özelliklerinden herhangi biriyle ilişkili bir veya daha fazla nesne olup olmadığını gösteren bir değer alır AnimationClock .Gets a value that indicates whether one or more AnimationClock objects is associated with any of this object's dependency properties.

(Devralındığı yer: Animatable)
IsFrozen

Nesnenin şu anda değiştirilebilir olup olmadığını gösteren bir değer alır.Gets a value that indicates whether the object is currently modifiable.

(Devralındığı yer: Freezable)
IsSealed

Bu örneğin şu anda kapalı olup olmadığını gösteren bir değer alır (salt okunurdur).Gets a value that indicates whether this instance is currently sealed (read-only).

(Devralındığı yer: DependencyObject)
RadiusX

X-radius değerini alır veya ayarlar EllipseGeometry .Gets or sets the x-radius value of the EllipseGeometry.

RadiusY

Öğesinin y-Radius değerini alır veya ayarlar EllipseGeometry .Gets or sets the y-radius value of the EllipseGeometry.

Transform

TransformÖğesine uygulanan nesneyi alır veya ayarlar Geometry .Gets or sets the Transform object applied to a Geometry.

(Devralındığı yer: Geometry)

Yöntemler

ApplyAnimationClock(DependencyProperty, AnimationClock)

AnimationClockBelirtilen öğesine uygular DependencyProperty .Applies an AnimationClock to the specified DependencyProperty. Özellik zaten canlandırılmış ise, SnapshotAndReplace iletim davranışı kullanılır.If the property is already animated, the SnapshotAndReplace handoff behavior is used.

(Devralındığı yer: Animatable)
ApplyAnimationClock(DependencyProperty, AnimationClock, HandoffBehavior)

AnimationClockBelirtilen öğesine uygular DependencyProperty .Applies an AnimationClock to the specified DependencyProperty. Özellik zaten canlandırılmış ise, belirtilen HandoffBehavior kullanılır.If the property is already animated, the specified HandoffBehavior is used.

(Devralındığı yer: Animatable)
BeginAnimation(DependencyProperty, AnimationTimeline)

Belirtilen öğesine bir animasyon uygular DependencyProperty .Applies an animation to the specified DependencyProperty. Bir sonraki çerçeve işlendiğinde animasyon başlatılır.The animation is started when the next frame is rendered. Belirtilen özellik zaten canlandırılmış ise, SnapshotAndReplace iletim davranışı kullanılır.If the specified property is already animated, the SnapshotAndReplace handoff behavior is used.

(Devralındığı yer: Animatable)
BeginAnimation(DependencyProperty, AnimationTimeline, HandoffBehavior)

Belirtilen öğesine bir animasyon uygular DependencyProperty .Applies an animation to the specified DependencyProperty. Bir sonraki çerçeve işlendiğinde animasyon başlatılır.The animation is started when the next frame is rendered. Belirtilen özellik zaten canlandırılmış ise, belirtilen HandoffBehavior kullanılır.If the specified property is already animated, the specified HandoffBehavior is used.

(Devralındığı yer: Animatable)
CheckAccess()

Çağıran iş parçacığının bu öğesine erişip erişemeyeceğini belirler DispatcherObject .Determines whether the calling thread has access to this DispatcherObject.

(Devralındığı yer: DispatcherObject)
ClearValue(DependencyProperty)

Bir özelliğin yerel değerini temizler.Clears the local value of a property. Temizlenme özelliği bir tanımlayıcı tarafından belirtilir DependencyProperty .The property to be cleared is specified by a DependencyProperty identifier.

(Devralındığı yer: DependencyObject)
ClearValue(DependencyPropertyKey)

Salt okunurdur özelliğinin yerel değerini temizler.Clears the local value of a read-only property. Temizlenme özelliği bir tarafından belirtilir DependencyPropertyKey .The property to be cleared is specified by a DependencyPropertyKey.

(Devralındığı yer: DependencyObject)
Clone()

Bu EllipseGeometry nesnenin değerlerinin derin kopyalarını yaparak, bu öğenin değiştirilebilir bir kopyasını oluşturur.Creates a modifiable clone of this EllipseGeometry, making deep copies of this object's values. Bağımlılık özellikleri kopyalanırken, bu yöntem kaynak başvurularını ve veri bağlamalarını kopyalar (ancak bunlar artık çözümlenmeyebilir) ancak animasyonlar veya geçerli değerlerini etkilemez.When copying dependency properties, this method copies resource references and data bindings (but they might no longer resolve) but not animations or their current values.

CloneCore(Freezable)

Örneği, belirtilen Freezable temel (hareketli olmayan) özellik değerlerini kullanarak bir kopya (derin kopya) yapar.Makes the instance a clone (deep copy) of the specified Freezable using base (non-animated) property values.

(Devralındığı yer: Freezable)
CloneCurrentValue()

Bu nesnenin EllipseGeometry geçerli değerlerinin derin kopyalarını yaparak, bu nesnenin değiştirilebilir bir kopyasını oluşturur.Creates a modifiable clone of this EllipseGeometry object, making deep copies of this object's current values. Kaynak başvuruları, veri bağlamaları ve animasyonlar kopyalanmaz, ancak geçerli değerleri.Resource references, data bindings, and animations are not copied, but their current values are.

CloneCurrentValueCore(Freezable)

Örneği, Freezable geçerli özellik değerlerini kullanarak belirtilen şekilde değiştirilebilir bir kopya (derin kopya) yapar.Makes the instance a modifiable clone (deep copy) of the specified Freezable using current property values.

(Devralındığı yer: Freezable)
CoerceValue(DependencyProperty)

Belirtilen bağımlılık özelliğinin değerini zorlar.Coerces the value of the specified dependency property. Bu, CoerceValueCallback çağırma üzerinde olduğu gibi bağımlılık özelliği için özellik meta verilerinde belirtilen herhangi bir işlevi çağırarak gerçekleştirilir DependencyObject .This is accomplished by invoking any CoerceValueCallback function specified in property metadata for the dependency property as it exists on the calling DependencyObject.

(Devralındığı yer: DependencyObject)
CreateInstance()

Freezable sınıfının yeni bir örneğini başlatır.Initializes a new instance of the Freezable class.

(Devralındığı yer: Freezable)
CreateInstanceCore()

Türetilmiş bir sınıfta uygulandığında, türetilmiş sınıfın yeni bir örneğini oluşturur Freezable .When implemented in a derived class, creates a new instance of the Freezable derived class.

(Devralındığı yer: Freezable)
Equals(Object)

Belirtilen değerin geçerli olup olmadığını belirler DependencyObject DependencyObject .Determines whether a provided DependencyObject is equivalent to the current DependencyObject.

(Devralındığı yer: DependencyObject)
FillContains(Geometry)

Geçerli geometrinin, belirtilen şekilde tamamen içerip içermediğini gösterir Geometry .Indicates whether the current geometry completely contains the specified Geometry.

(Devralındığı yer: Geometry)
FillContains(Geometry, Double, ToleranceType)

Belirtilen hata boşluğu verildiğinde, geçerli geometrinin belirtilen içerip içermediğini gösterir Geometry .Indicates whether the current geometry contains the specified Geometry, given the specified margin of error.

(Devralındığı yer: Geometry)
FillContains(Point)

Geometrinin belirtilen içerip içermediğini gösterir Point .Indicates whether the geometry contains the specified Point.

(Devralındığı yer: Geometry)
FillContains(Point, Double, ToleranceType)

Belirtilen hata marjına göre geometriyi belirtilen içerip içermediğini gösterir Point .Indicates whether the geometry contains the specified Point, given the specified margin of error.

(Devralındığı yer: Geometry)
FillContainsWithDetail(Geometry)

Geçerli geometri ve belirtilen geometri arasındaki kesişimini açıklayan bir değer döndürür.Returns a value that describes the intersection between the current geometry and the specified geometry.

(Devralındığı yer: Geometry)
FillContainsWithDetail(Geometry, Double, ToleranceType)

Belirtilen hata boşluğu verildiğinde, geçerli geometri ve belirtilen geometri arasındaki kesişimini açıklayan bir değer döndürür.Returns a value that describes the intersection between the current geometry and the specified geometry, given the specified margin of error.

(Devralındığı yer: Geometry)
Freeze()

Geçerli nesneyi değiştirilemez yapar ve IsFrozen özelliğini olarak ayarlar true .Makes the current object unmodifiable and sets its IsFrozen property to true.

(Devralındığı yer: Freezable)
FreezeCore(Boolean)

Bu Animatable nesneyi değiştirilemez hale getirir veya değiştirilemez olarak yapılıp yapılmayacağını belirler.Makes this Animatable object unmodifiable or determines whether it can be made unmodifiable.

(Devralındığı yer: Animatable)
GetAnimationBaseValue(DependencyProperty)

Belirtilen hareketli olmayan değerini döndürür DependencyProperty .Returns the non-animated value of the specified DependencyProperty.

(Devralındığı yer: Animatable)
GetArea()

Nesnenin doldurulmuş bölgesinin alanını alır Geometry .Gets the area of the filled region of the Geometry object.

(Devralındığı yer: Geometry)
GetArea(Double, ToleranceType)

Bu alanı alır EllipseGeometry .Gets the area of this EllipseGeometry.

GetAsFrozen()

FreezableTemel (animasyonlu olmayan) özellik değerlerini kullanarak, dondurulmuş bir kopyasını oluşturur.Creates a frozen copy of the Freezable, using base (non-animated) property values. Kopya Dondurulmuş olduğundan, dondurulmuş tüm alt nesneler başvuruya göre kopyalanır.Because the copy is frozen, any frozen sub-objects are copied by reference.

(Devralındığı yer: Freezable)
GetAsFrozenCore(Freezable)

Örneği, Freezable temel (animasyonlu olmayan) özellik değerlerini kullanarak belirtilen dondurulmuş bir kopyası yapar.Makes the instance a frozen clone of the specified Freezable using base (non-animated) property values.

(Devralındığı yer: Freezable)
GetCurrentValueAsFrozen()

FreezableGeçerli özellik değerlerini kullanarak dondurulmuş bir kopyasını oluşturur.Creates a frozen copy of the Freezable using current property values. Kopya Dondurulmuş olduğundan, dondurulmuş tüm alt nesneler başvuruya göre kopyalanır.Because the copy is frozen, any frozen sub-objects are copied by reference.

(Devralındığı yer: Freezable)
GetCurrentValueAsFrozenCore(Freezable)

Geçerli örneği belirtilen dondurulmuş bir kopyası yapar Freezable .Makes the current instance a frozen clone of the specified Freezable. Nesne animasyonlu bağımlılık özelliklerine sahipse, geçerli animasyon değerleri kopyalanır.If the object has animated dependency properties, their current animated values are copied.

(Devralındığı yer: Freezable)
GetFlattenedPathGeometry()

PathGeometryNesnenin Çokgen bir yaklaşık bir değer alır Geometry .Gets a PathGeometry that is a polygonal approximation of the Geometry object.

(Devralındığı yer: Geometry)
GetFlattenedPathGeometry(Double, ToleranceType)

PathGeometryBelirtilen tolerans dahilinde, nesnenin Çokgen yaklaşık bir değer alır Geometry .Gets a PathGeometry, within the specified tolerance, that is a polygonal approximation of the Geometry object.

(Devralındığı yer: Geometry)
GetHashCode()

Bunun için bir karma kodu alır DependencyObject .Gets a hash code for this DependencyObject.

(Devralındığı yer: DependencyObject)
GetLocalValueEnumerator()

Hangi bağımlılık özelliklerinin bunun üzerinde yerel olarak değer ayarlamış olduğunu belirlemek için özel bir Numaralandırıcı oluşturur DependencyObject .Creates a specialized enumerator for determining which dependency properties have locally set values on this DependencyObject.

(Devralındığı yer: DependencyObject)
GetOutlinedPathGeometry()

PathGeometry, Doldurulmuş bölgesinin, Basitleştirilmiş bir ana hattı olan bir alır Geometry .Gets a PathGeometry that is a simplified outline of the filled region of the Geometry.

(Devralındığı yer: Geometry)
GetOutlinedPathGeometry(Double, ToleranceType)

PathGeometryBelirtilen tolerans dahilinde, ' nin doldurulmuş bölgesinin basitleştirilmiş bir ana hattı olan bir alır Geometry .Gets a PathGeometry, within the specified tolerance, that is a simplified outline of the filled region of the Geometry.

(Devralındığı yer: Geometry)
GetRenderBounds(Pen)

Belirtilen ile ana hatlarıyla oluşturulduktan sonra geometriyi içermesi için yeterince büyük olan, eksen hizalanmış bir dikdörtgen döndürür Pen .Returns an axis-aligned rectangle that is exactly large enough to contain the geometry after it has been outlined with the specified Pen.

(Devralındığı yer: Geometry)
GetRenderBounds(Pen, Double, ToleranceType)

Belirtilen tolerans faktörü verildiğinde, belirtilen ile Seviyelendirilmiş sonra geometriyi içermesi için yeterince büyük olan bir eksen hizalanmış dikdörtgen döndürür Pen .Returns an axis-aligned rectangle that is exactly large enough to contain the geometry after it has been outlined with the specified Pen, given the specified tolerance factor.

(Devralındığı yer: Geometry)
GetType()

TypeGeçerli örneği alır.Gets the Type of the current instance.

(Devralındığı yer: Object)
GetValue(DependencyProperty)

Bir bağımlılık özelliğinin bu örneğine ait geçerli etkin değeri döndürür DependencyObject .Returns the current effective value of a dependency property on this instance of a DependencyObject.

(Devralındığı yer: DependencyObject)
GetWidenedPathGeometry(Pen)

PathGeometryBelirtilen tarafından üretilen vuruş tarafından tanımlanan şekil olan bir ' i alır Geometry Pen .Gets a PathGeometry that is the shape defined by the stroke on the Geometry produced by the specified Pen.

(Devralındığı yer: Geometry)
GetWidenedPathGeometry(Pen, Double, ToleranceType)

Belirtilen PathGeometry Geometry Pen tolerans faktörü verildiğinde, belirtilen tarafından üretilen vuruş tarafından tanımlanan bir şekil olan bir değer alır.Gets a PathGeometry that is the shape defined by the stroke on the Geometry produced by the specified Pen, given the specified tolerance factor.

(Devralındığı yer: Geometry)
InvalidateProperty(DependencyProperty)

Belirtilen bağımlılık özelliği için geçerli değeri yeniden değerlendirir.Re-evaluates the effective value for the specified dependency property.

(Devralındığı yer: DependencyObject)
IsEmpty()

Bu nesnenin boş olup olmadığını belirler EllipseGeometry .Determines whether this EllipseGeometry object is empty.

MayHaveCurves()

Bu EllipseGeometry nesnenin eğimli segmentlere sahip olup olmayacağını belirler.Determines whether this EllipseGeometry object can have curved segments.

MemberwiseClone()

Geçerli bir basit kopyasını oluşturur Object .Creates a shallow copy of the current Object.

(Devralındığı yer: Object)
OnChanged()

Geçerli Freezable nesne değiştirildiğinde çağırılır.Called when the current Freezable object is modified.

(Devralındığı yer: Freezable)
OnFreezablePropertyChanged(DependencyObject, DependencyObject)

Yalnızca ayarlanmış bir veri üyesi için uygun bağlam işaretçilerinin kurulabilmesini sağlar DependencyObjectType .Ensures that appropriate context pointers are established for a DependencyObjectType data member that has just been set.

(Devralındığı yer: Freezable)
OnFreezablePropertyChanged(DependencyObject, DependencyObject, DependencyProperty)

Bu üye Windows Presentation Foundation (WPF) altyapısını destekler ve doğrudan kodunuzdan kullanılmaya yönelik değildir.This member supports the Windows Presentation Foundation (WPF) infrastructure and is not intended to be used directly from your code.

(Devralındığı yer: Freezable)
OnPropertyChanged(DependencyPropertyChangedEventArgs)

DependencyObject' Nin uygulamasını, OnPropertyChanged(DependencyPropertyChangedEventArgs) Changed türü değişen bir bağımlılık özelliğine yanıt olarak tüm işleyicileri de çağırmak için geçersiz kılar Freezable .Overrides the DependencyObject implementation of OnPropertyChanged(DependencyPropertyChangedEventArgs) to also invoke any Changed handlers in response to a changing dependency property of type Freezable.

(Devralındığı yer: Freezable)
ReadLocalValue(DependencyProperty)

Varsa, bağımlılık özelliğinin yerel değerini döndürür.Returns the local value of a dependency property, if it exists.

(Devralındığı yer: DependencyObject)
ReadPreamble()

, ' Freezable Nin geçerli bir iş parçacığından erişilmesini sağlar.Ensures that the Freezable is being accessed from a valid thread. Inherıtors, Freezable bağımlılık özellikleri olmayan veri üyelerini okuyan herhangi BIR API 'nin başlangıcında bu yöntemi çağırmalıdır.Inheritors of Freezable must call this method at the beginning of any API that reads data members that are not dependency properties.

(Devralındığı yer: Freezable)
SetCurrentValue(DependencyProperty, Object)

Bir bağımlılık özelliğinin değerini, değer kaynağını değiştirmeden ayarlar.Sets the value of a dependency property without changing its value source.

(Devralındığı yer: DependencyObject)
SetValue(DependencyProperty, Object)

Bağımlılık özelliği tanımlayıcısı tarafından belirtilen bir Dependency özelliğinin yerel değerini ayarlar.Sets the local value of a dependency property, specified by its dependency property identifier.

(Devralındığı yer: DependencyObject)
SetValue(DependencyPropertyKey, Object)

Bir salt okuma bağımlılığı özelliğinin yerel değerini, DependencyPropertyKey bağımlılık özelliğinin tanımlayıcısıyla belirtilen şekilde ayarlar.Sets the local value of a read-only dependency property, specified by the DependencyPropertyKey identifier of the dependency property.

(Devralındığı yer: DependencyObject)
ShouldSerializeProperty(DependencyProperty)

Serileştirme işlemlerinin, belirtilen bağımlılık özelliği için değeri serileştirmesi gerekip gerekmediğini belirten bir değer döndürür.Returns a value that indicates whether serialization processes should serialize the value for the provided dependency property.

(Devralındığı yer: DependencyObject)
ShouldSerializeTransform()

Özelliğin değerinin serileştirilmesi gerekip gerekmediğini belirten bir değer alır Transform .Gets a value that indicates whether the value of the Transform property should be serialized.

(Devralındığı yer: Geometry)
StrokeContains(Pen, Point)

Belirtilen Point konturun geometriye uygulanarak oluşturulan kontura dahil edilip edilmeyeceğini belirler Pen .Determines whether the specified Point is contained in the stroke produced by applying the specified Pen to the geometry.

(Devralındığı yer: Geometry)
StrokeContains(Pen, Point, Double, ToleranceType)

Belirtilen Point Pen hatanın belirtilen marjına göre belirtilen geometriye uygulanarak, belirtilen konturun belirtilen kontura dahil edilip edilmeyeceğini belirler.Determines whether the specified Point is contained in the stroke produced by applying the specified Pen to the geometry, given the specified margin of error.

(Devralındığı yer: Geometry)
StrokeContainsWithDetail(Pen, Geometry)

Belirtilen Geometry ve geçerli geometriye uygulanarak oluşturulan vuruş arasındaki kesişimini açıklayan bir değer döndürür Pen .Returns a value that describes the intersection between the specified Geometry and the stroke created by applying the specified Pen to the current geometry.

(Devralındığı yer: Geometry)
StrokeContainsWithDetail(Pen, Geometry, Double, ToleranceType)

Belirtilen Geometry ve geçerli geometriye uygulanarak oluşturulan vuruş arasındaki kesişimini açıklayan bir değer alır Pen , belirtilen hata boşluğu belirtilir.Gets a value that describes the intersection between the specified Geometry and the stroke created by applying the specified Pen to the current geometry, given the specified margin of error.

(Devralındığı yer: Geometry)
ToString()

Geçerli kültür temelinde nesnenin dize temsilini oluşturur.Creates a string representation of the object based on the current culture.

(Devralındığı yer: Geometry)
ToString(IFormatProvider)

Belirtilen kültüre özgü biçimlendirme bilgilerini kullanarak nesnenin dize temsilini oluşturur.Creates a string representation of the object using the specified culture-specific formatting information.

(Devralındığı yer: Geometry)
VerifyAccess()

Çağıran iş parçacığının buna erişimi olmasını zorlar DispatcherObject .Enforces that the calling thread has access to this DispatcherObject.

(Devralındığı yer: DispatcherObject)
WritePostscript()

Changedİçin olayını yükseltir Freezable ve OnChanged() metodunu çağırır.Raises the Changed event for the Freezable and invokes its OnChanged() method. Öğesinden türetilen sınıflar Freezable , bağımlılık özellikleri olarak depolanmayan sınıf üyelerini değiştiren herhangi BIR API 'nin sonunda bu yöntemi çağırmalıdır.Classes that derive from Freezable should call this method at the end of any API that modifies class members that are not stored as dependency properties.

(Devralındığı yer: Freezable)
WritePreamble()

FreezableDondurulmuş olmadığını ve geçerli bir iş parçacığı bağlamından erişildiğini doğrular.Verifies that the Freezable is not frozen and that it is being accessed from a valid threading context. Freezable ınherıcılar, bağımlılık özellikleri olmayan veri üyelerine yazan herhangi bir API 'nin başlangıcında bu yöntemi çağırmalıdır.Freezable inheritors should call this method at the beginning of any API that writes to data members that are not dependency properties.

(Devralındığı yer: Freezable)

Ekinlikler

Changed

FreezableYa da içerdiği bir nesne değiştirildiğinde gerçekleşir.Occurs when the Freezable or an object it contains is modified.

(Devralındığı yer: Freezable)

Belirtik Arabirim Kullanımları

IFormattable.ToString(String, IFormatProvider)

Geçerli örneğin değerini belirtilen biçimi kullanarak biçimlendirir.Formats the value of the current instance using the specified format.

(Devralındığı yer: Geometry)

Şunlara uygulanır

Ayrıca bkz.