ExceptionEventArgs Sınıf

Tanım

Medya olayları için hata özel durum verileri sağlar.Provides error exception data for media events.

public ref class ExceptionEventArgs sealed : EventArgs
public sealed class ExceptionEventArgs : EventArgs
type ExceptionEventArgs = class
    inherit EventArgs
Public NotInheritable Class ExceptionEventArgs
Inherits EventArgs
Devralma
ExceptionEventArgs

Özellikler

ErrorException

Hatanın nedenini ayrıntılarıyla belirten özel durumu alır.Gets the exception that details the cause of the failure.

Yöntemler

Equals(Object)

Belirtilen nesnenin geçerli nesneye eşit olup olmadığını belirler.Determines whether the specified object is equal to the current object.

(Devralındığı yer: Object)
GetHashCode()

Varsayılan karma işlevi olarak işlev görür.Serves as the default hash function.

(Devralındığı yer: Object)
GetType()

TypeGeçerli örneği alır.Gets the Type of the current instance.

(Devralındığı yer: Object)
MemberwiseClone()

Geçerli bir basit kopyasını oluşturur Object .Creates a shallow copy of the current Object.

(Devralındığı yer: Object)
ToString()

Geçerli nesneyi temsil eden dizeyi döndürür.Returns a string that represents the current object.

(Devralındığı yer: Object)

Şunlara uygulanır