HitTestParameters Sınıf

Tanım

İsabet testi için parametreleri tanımlar.Defines parameters for hit testing. Bu ortak temel sınıftan türetilmiş ve pratik isabet testi için kullanılabilen sınıflar PointHitTestParameters , ve içerir GeometryHitTestParameters .Classes derived from this common base class that can be used for practical hit testing include PointHitTestParameters and GeometryHitTestParameters.

public ref class HitTestParameters abstract
public abstract class HitTestParameters
type HitTestParameters = class
Public MustInherit Class HitTestParameters
Devralma
HitTestParameters
Türetilmiş

Açıklamalar

PointHitTestParametersVe GeometryHitTestParameters sınıfları öğesinden türetilir HitTestParameters .The PointHitTestParameters and GeometryHitTestParameters classes derive from HitTestParameters.

Yöntemler

Equals(Object)

Belirtilen nesnenin geçerli nesneye eşit olup olmadığını belirler.Determines whether the specified object is equal to the current object.

(Devralındığı yer: Object)
GetHashCode()

Varsayılan karma işlevi olarak işlev görür.Serves as the default hash function.

(Devralındığı yer: Object)
GetType()

TypeGeçerli örneği alır.Gets the Type of the current instance.

(Devralındığı yer: Object)
MemberwiseClone()

Geçerli bir basit kopyasını oluşturur Object .Creates a shallow copy of the current Object.

(Devralındığı yer: Object)
ToString()

Geçerli nesneyi temsil eden dizeyi döndürür.Returns a string that represents the current object.

(Devralındığı yer: Object)

Şunlara uygulanır