LinearGradientBrush.Clone Yöntem

Tanım

Bu LinearGradientBrush nesnenin değerlerinin derin kopyalarını yaparak, bu öğenin değiştirilebilir bir kopyasını oluşturur.Creates a modifiable clone of this LinearGradientBrush, making deep copies of this object's values. Bağımlılık özellikleri kopyalanırken, bu yöntem kaynak başvurularını ve veri bağlamalarını kopyalar (ancak bunlar artık çözümlenmeyebilir) ancak animasyonlar veya geçerli değerlerini etkilemez.When copying dependency properties, this method copies resource references and data bindings (but they might no longer resolve) but not animations or their current values.

public:
 System::Windows::Media::LinearGradientBrush ^ Clone();
public System.Windows.Media.LinearGradientBrush Clone ();
override this.Clone : unit -> System.Windows.Media.LinearGradientBrush
Public Function Clone () As LinearGradientBrush

Döndürülenler

LinearGradientBrush

Geçerli nesnenin değiştirilebilir bir kopyası.A modifiable clone of the current object. Kopyalanan nesnenin özelliği, IsFrozen false kaynağın özelliği olsa bile olur IsFrozen true .The cloned object's IsFrozen property will be false even if the source's IsFrozen property was true.

Açıklamalar

Bu yöntem, dondurulmuş Freezable nesnelerin (veya herhangi bir nesnenin) değiştirilebilir kopyalarını oluşturmak için kullanılır Freezable .This method is used to produce modifiable copies of frozen Freezable objects (or any Freezable object). Kolaylık olması için, bu yöntem devralınmış sürümü kesin belirlenmiş bir uygulamayla gölgeliyor.For convenience, this method shadows the inherited version with a strongly typed implementation.

Daha fazla bilgi için bkz. Freezable.Clone.For more information, see Freezable.Clone.

Şunlara uygulanır